Statut Przedszkola Nr 30 Bajlandia

Ewaluacja problemowa – Raport P30

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KIERUNKI PRACY

DZIECKO WIDZEM I AKTOREM

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Cele:

 1. Rozwijanie wszechstronnej osobowości dziecka po przez aktywowanie wielozmysłowe.
 2. Wspomaganie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.
 3. Kształtowanie doznań estetycznych – budzenie wrażliwości na piękno
  i poprawność mowy.
 4. Rozwijanie mowy, jako czynności umysłowej, związanej z całokształtem procesów intelektualnych.
 5. Stymulowanie indywidualnego rozwoju i rozwijanie uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym.
 6. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 7. Rozwijanie u przedszkolaków optymistycznych cech charakteru takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara

Działania:

 1. Tworzenie sytuacji pozwalających dziecku na gromadzenie różnorodnych doświadczeń polisensorycznych.
 2. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych
 3. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju językowego: drama, teksty odtwórcze, twórczość własna dzieci, teatr dziecięcy i rodzicielski, rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa itd.
 4. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem, jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, w tym:

· Odtwarzanie przez dzieci obejrzanych lub usłyszanych treści literackich
(w tym także przedstawień) własnymi słowami.

·Układanie krótkich opowiadań.

·Wycieczki, zabawy badawcze, eksperymenty

· Tworzenie własnych książek (z pomocą rodziców/nauczycieli).

· Inscenizacje.

·Współudział dzieci w przedstawieniach teatralnych prezentowanych przez profesjonalnych artystów.

. Występy dzieci w przedstawieniach teatralnych.

· Umożliwienie dzieciom korzystania z książek w „Bibliotece przedszkolnej”.

·Zorganizowanie wystawy dotyczącej polskich pisarzy i poetów tworzących dla dzieci.

 1. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych.
 2. Organizacja działań pedagogicznych zmierzających do rozpoznania potrzeb
  i umiejętności dzieci.
 3. Podejmowanie celowych działań zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych.
 4. Wzbogacanie bazy przedszkola w: gry dydaktyczne i układanki słowne, także scenariusze inscenizacji teatralnych, rekwizyty teatralne, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający ( w tym dyktafony do nagrywania tworzonych przez dzieci opowiadań)
 5. Pozyskiwanie rodziców do współpracy: zajęcia otwarte, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, umożliwienie rodzicom korzystania z „Biblioteki przedszkolnej”, teatrzyk rodzicielski ( udział w przeglądzie teatrzyków rodzicielskich), tablica dla rodziców „Biblioteczka Mamy i Taty”, organizowanie konkursów literackich dla dzieci z rodzicami.
 6. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami ( np. Klub Seniora) w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, występy „Dzieci dzieciom”.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z Klubem Seniora( występy dzieci dla seniorów, występy seniorów dla dzieci); galeriami sztuki[ Centrum Sztuki Współczesnej; Teatrem i domami kultury.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania osobowości dziecka ze szczególnym uwzględnieniem różnych metod i form aktywności.

Oczekiwane efekty:

1.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową

2.Podejmowane są działania pobudzające dzieci do rozwoju własnej aktywności.

3.Podejmują próby oceny postępowania własnego i innych.

4.Obdarzają uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują.

5.Grzecznie zwracają się do innych w domu, przedszkolu i na ulicy.

6.Przestrzegają reguł i zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych

7.W sposób zrozumiały mówią o swoich potrzebach i decyzjach.

8. Dzieci są śmiałe i otwarte w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

9. Mają bogaty słownik.

10. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: drama, teatr, muzyka, malarstwo, literatur

                W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH

Zadanie:

Tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Cele:

1.Wspieranie rozwoju psychomotorycznego dzieci poprzez różnorodne metody i formy aktywności ruchowej.

2.Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka na miarę jego możliwości.

3.Przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych i korzystania ze sprzętu terenowego i sportowego.

4.Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

Działania:

1.Wykorzystanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania przez dzieci doświadczeń w zakresie ruchu w szerokim tego słowa znaczeniu (stosowanie między innymi metod: K. Orffa – sprawność ruchowa połączona z muzyką, „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne, improwizacji ruchowej R. Labana).

2. Organizowanie zabaw uwzględniających różne formy ruchu między innymi: orientacyjno-porządkowe, bieżne, z elementami równowagi itd.

3. Organizowanie zawodów i gier sportowych w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu.

4. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w warunkach bezpiecznych dla dzieci:

· Wzbogacanie ogrodu przedszkolnego w „ścieżkę zdrowia”, boisko do zabaw z piłką.

Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas różnych form ruchu.

· Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej zabawy i korzystania ze sprzętu sportowego w przedszkolu i ogrodzie.

5. Propagowanie sportu wśród dzieci poprzez:

· Zorganizowanie w salach tematycznych kącików sportowych dotyczących jednej dziedziny dla każdej grupy.

· Zapoznanie dzieci ze znanymi polskimi sportowcami.

· Zorganizowanie w przedszkolu wystawki „Sławni polscy sportowcy”.

· Udział dzieci w „Spartakiadzie przedszkolaków „zorganizowanej przez nauczycielki z sąsiadującymi przedszkolami.

6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci.

7. Udział dzieci w akcjach mających na celu promowanie zdrowia.

8. Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

9. Rozwijanie zaufania dzieci do służb medycznych i systemu ochrony zdrowia.

Monitorowanie:

Dotyczy rozwoju aktywności ruchowej dzieci i nabywania wiadomości o profilaktyce zdrowotnej

Oczekiwane efekty:

1.Dzieci znają i przestrzegają zasady bezpiecznej zabawy w przedszkolu i ogrodzie.

2. Uczestniczą w proponowanych różnorodnych formach ruchu w ogrodzie przedszkolnym, parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

3. Znają różne rodzaje dyscyplin sportowych i nazwiska polskich znanych sportowców.

4. Wykazują sprawność fizyczną na miarę swoich możliwości.

5. Rozumieją potrzebę relaksu i jego korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

6.Znają zasady zdrowego żywienia i chętniej spożywają warzywa i owoce.

KAŻDEMU SERCU BLISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadanie:

Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz pokazanie dziecku walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.

Cele:

1. Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi.

2. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt.

3. Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na łonie natury (zachowania ciszy w lesie, nie zaśmiecania otoczenia itp.)

4. Uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia.

5. Oswojenie dzieci z procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.

6. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zwyczajów i warunków życia wybranych gatunków zwierząt, w tym zwierząt prehistorycznych (dinozaury, mamuty).

7. Wzbudzenie u dzieci ciekawości świata i chęci poznawania nowych zjawisk w otaczającej je rzeczywistości.

8. Kształtowanie postawy proekologicznej.

Działania:

1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez wyjścia po najbliższej okolicy, spacery i wycieczki.

2. Działalność bezpośrednia dzieci w środowisku przyrodniczym – zabawy i obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, spacery po najbliższej okolicy, wycieczki bliższe i dalsze.

3. Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi oraz przedstawicielami fauny i flory.

4. Zabawy badawcze w przedszkolu i w terenie z wykorzystaniem różnorodnego materiału przyrodniczego,

5. Obserwacje przyrodnicze w przedszkolu i poza nim, dzielenie się spostrzeżeniami, tworzenie prac plastycznych na podstawie obserwacji.

6. Prezentacja filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

7. Organizowanie konkursów przyrodniczych dla dzieci z rodzicami.

8. Zapoznanie rodziców z kierunkiem naszych działań proekologicznych, zachęcenie ich do współpracy na rzecz przedszkola i ochrony środowiska np. przynoszenie nasion i cebulek, wspólne sadzenie roślin itp.

9. Organizacja selekcji śmieci w przedszkolu ( zbieranie makulatury).

10. Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii.

11. Hodowla różnych roślin doniczkowych w grupach, uatrakcyjnianie kącików przyrody.

12. Opiekowanie się ptakami, wykorzystanie, karmników na terenie ogrodu przedszkolnego.

13. Organizacja imprez w placówce i dla środowiska z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Dzień pieczonego ziemniaka, Światowy Dzień Drzewa oraz Światowego Dnia Ziemi.

14. Wzbogacanie bazy przedszkola o pomoce dydaktyczne, lupy, mikroskopy itd.

15. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: np. udział w konkursach ekologicznych.

Monitorowanie

Monitorowanie dotyczyć będzie kształtowania postawy proekologicznej u dzieci
w wieku przedszkolnym.

Oczekiwane efekty:

1. Dzieci wymieniają rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych. (np. w lesie, polu, na łące).

2. Dzieci wiedzą, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin.

3. Potrafią wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku.

4. Wiedzą jak pomagać zwierzętom przetrwać zimę.

5. Szanują rośliny i nie krzywdzą zwierząt.

6. Dbają o środowisko nie marnując papieru, współuczestnicząc w segregacji śmieci.