Portal oświatowy

Szanowni Państwo!

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO) został utworzony portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów.

Uczniowie i ich rodzice MOGĄ MIEĆ utworzone konta na portalu po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po zalogowaniu na portal, korzystając z utworzonych kont, będzie możliwe korzystanie z dziennika elektronicznego, zasobów Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, platformy edukacyjnej, poczty elektronicznej czy też udział w rekrutacji do szkół. Wniosek dodatkowo umożliwia wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej. Karta umożliwia korzystanie z portalu oświatowego jak również wykorzystanie jej, po odpowiednim doładowaniu, jako karty w MPK (podobnie jak URBANCARD).

    • WUK –  Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”oraz wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej
    • WU – Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”
    • WR – Wniosek o utworzenie konta rodzica (prawnego opiekuna) na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”
    • WK – Wniosek o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej
    • WKR – Wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej

WUK- wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” oraz wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej   

WR – wniosek o utworzenie konta rodzica (opiekuna prawnego) na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” 

Rodzice uczniów posiadających URBANCARD nie muszą występować o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej. Aby korzystać z portalu oświatowego, mogą zarejestrować numer URBANCARD za pośrednictwem szkoły po złożeniu odpowiednich wniosków (WU i WKR)

WU – wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”   

WKR – wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej  

Brak wniosku o utworzenie konta oraz brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z uzyskaniem na portalu oświatowym dostępu jedynie do Modułu Elektronicznej Rekrutacji.

Zdjęcia wymagane do utworzenia elektronicznej karty identyfikacyjnej prosimy przesyłać w formie skanu (z danymi dziecka: imię, nazwisko, klasa) na adres mailowy szkoły:  sekretariat.zsp13@wroclawskaedukacja.pl 

Tworzenie kont będzie odbywało się sukcesywnie po zebraniu od Państwa zgód. Aby było możliwe korzystanie z usług elektronicznych od 1 września 2014r., koniecznym jest złożenie przez Państwa wymaganych wniosków w sekretariacie szkoły do 27.06.2014 r.

Zachęcamy Państwa do możliwie najszybszego składania wniosków.