XXIII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MITOLOGICZNY REGULAMIN

XXIII  MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MITOLOGICZNY

REGULAMIN

 I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 67 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 13, pl. Muzealny20, 50-035 Wrocław.

e-mail: sekretariat.zs-p13@wroclawskaedukacja.pl

www.zsp13.wroclaw.pl/szkola67

II. CELE KONKURSU

  1. Zainteresowanie uczniów  kulturą starożytnej Grecji.
  2. Rozwijanie świadomości wpływu kultury greckiej na cywilizację europejską.

 

IV. TEMATYKA I ZAKRES TURNIEJU:

  1. Turniej obejmuje  wiedzę z  zakresu mitologii starożytnej Grecji oraz kultury materialnej i  słownictwo wywodzące się z mitologii greckiej.
  2. Bibliografia konkursu:

J. Parandowski, Mitologia ( część dotycząca mitologii greckiej)

 

V. WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V szkół podstawowych.

2. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie zgłasza jednego kandytata.

3. Uczestnika zgłasza nauczyciel zwany dalej Opiekunem poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być tylko uczniowie, których rodzice/ prawni opiekunowie wyrazili zgodę na ich uczestnictwo w Turnieju poprzez wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VI. ZASADY I PRZEBIEG TURNIEJU

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 8.04.2016 r. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły.

2. Konkurs odbędzie się 15.04.2016r. o godz. 10.00.

3. Uczestnicy rozwiązują test w ciągu 60 minut.

4. Organizator gwarantuje nagrody.

5. Podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów i przesłanie go wraz z formularzem zgłoszeniowym do Organizatora jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez rodziców/prawnych opiekunów Regulaminu Konkursu w całości.

6. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu.

7. Rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8.  Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 21.04.2016r. o godz. 12.30

załączniki:

Regulamin turnieju mitologicznego