INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poinformować, że nasz Zespół może być Administratorem Twoich danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu, pl. Muzealny 20, 50-035 Wrocław. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem sekretariat.zs-p13@wroclawskaedukacja.pl.W naszym Zespole wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Tomasz Grzybowski: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

W zależności od tego kim jesteś i jaki masz związek z naszym Zespołem, różna może być podstawa przetwarzania Twoich danych. W związku z tym, jeśli:

 • wchodzisz na teren naszego Zespołu – zapoznaj się z klauzulą – ewidencja wejść i wyjść oraz monitoring,
 • jesteś rodzicem – zapoznaj się z klauzulą – edukacja dziecka w placówce oraz obowiązek szkolny,
 • odbierasz dziecko z przedszkola – zapoznaj się z klauzulą – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki,
 • chcesz być naszym pracownikiem – zapoznaj się z klauzulą – rekrutacja pracownika,
 • jesteś naszym pracownikiem – zapoznaj się z klauzulą – pracownik nauczyciel lub pracownik samorządowy,
 • składasz w naszej placówce pismo – zapoznaj się z klauzulą – złożenie pisma w placówce,
 • zawierasz z nami umowę – zapoznaj się z klauzulą – umowa,
 • będziesz stroną prowadzonego przez nas postępowania administracyjnego – zapoznaj się z klauzulą – postępowanie administracyjne,
 • prowadzisz z nami korespondencję mailową – zapoznaj się z klauzulą – korespondencja elektroniczna,
 • korzystasz z naszej strony internetowej – zapoznaj się z klauzulą – strona www,
 • składasz nam ofertę w drodze zamówienia publicznego – zapoznaj się z klauzulą – zamówienia publiczne,
 • zawierasz z nami umowę najmu – zapoznaj się z klauzulą – umowa najmu,
 • jesteś naszym wolontariuszem – zapoznaj się z klauzulą – wolontariusz,
 • jesteś praktykantem – zapoznaj się z klauzulą – praktykanci,
 • wysyłasz dziecko na półkolonie – zapoznaj się dodatkowo z klauzulą – półkolonie,
 • jesteś opiekunem wycieczki – zapoznaj się z klauzulą – opiekun wycieczki,
 • Twoje dziecko uczęszcza na dyżury wakacyjne – zapoznaj się z klauzulą – przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjnego,
 • wykonujesz pracę społecznie użyteczną – zapoznaj się z klauzulą – praca społecznie użyteczna,
 • chcesz skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Funduszu Zdrowotnego – zapoznaj się z klauzulą – ZFŚS lub Fundusz Zdrowotny,
 • korzystasz z naszej biblioteki – zapoznaj się z klauzulą – biblioteka.

Powyższe klauzule znajdziesz w sekretariacie oraz na http://www.zsp13.wroclaw.pl/.

W klauzulach znajdziesz informacje wynikające z art 13 lub 14 RODO w tym m.in. informacje o celu, dla którego przetwarzamy dane, podstawę prawną przetwarzania, informacje komu możemy przekazywać dane, okres, przez który dane osobowe będą przechowywane oraz informacje o przysługujących Ci prawach.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl.