KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Statut Przedszkola Nr 30 Bajlandia

Ewaluacja problemowa – Raport P30

KONCEPCJA PRACY dla

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Szkoła Podstawowa Nr 67
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Przedszkole Nr 30 Bajlandia

we Wrocławiu

Kinga Skiba

Wrocław, 24 marca 2017r.

SPIS TREŚCI

 1. Charakterystyka placówki.
 2. Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13.
 3. Diagnoza aktualnej sytuacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13.
  • Szkoły Podstawowej Nr 67
  • Przedszkola Nr 30
 4. Koncepcja rozwoju placówki.
  • Szkoły Podstawowej Nr 67
  • Przedszkola Nr 30

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu została przygotowana w oparciu o:

 1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.
 2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.
  (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 3. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2017r. poz. 59
 4. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60
 5. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z zm.).
 6. Konwencję Praw Dziecka, 1989 r., wejście w życie w 1991r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ·
  27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (Dz. U. poz. 1270).
 9. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13
  Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu.
 1. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Na mocy Uchwały Nr XXIX/663/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Nr 67 i Przedszkole Nr 30 przy pl. Muzealnym 20.

Placówki wchodzące w skład zespołu posiadają odrębne statuty, rady pedagogiczne, rady rodziców. Łączyć ma je jeden system zarządzania
i sprawowania nadzoru pedagogicznego sprawowany przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Uznałam, że w prezentowanej koncepcji należy rozpocząć od charakterystyki obu placówek, diagnozy ich funkcjonowania oraz pomysłu i propozycji rozwoju dla każdej z osobna, (bo różne są potrzeby), a także wspólnej dla całego Zespołu, ponieważ cel priorytetowy jest wspólny i nadrzędny: rozwój ucznia – dziecka
w kontekście zapewnienia wysokiej, jakości kształcenia, opieki i wychowania,
a także właściwego przygotowania absolwentów do dalszej edukacji oraz wyposażenia ich we wzorce i wartości etyczne.

1a. CHARAKTERYSTYKA Szkoły Podstawowej Nr 67
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Szkoła Podstawowa Nr 67 to szkoła rejonowa dla Starego Miasta. Istnieje od 1968r. W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje w niej 12 oddziałów klasowych i jeden przedszkolny. Średnia ilość uczniów w klasie to 23.

Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym od godz. 800. Mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej, która działa od godz. 7.00 do 17-tej. Dzieci
z oddziałów przedszkolnych przebywają w osobnej sali na parterze. Uczniowie klas I – III uczą się na wydzielonych piętrach.

SP Nr 67 jest szkołą o sprawdzonych, wysokich standardach pracy z dzieckiem
i osiąga dobre wyniki. Posiada wykwalifikowaną, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną (39 osób), która dzięki wewnętrznej konkurencji nie popada
w rutynę.  Ma niedużą liczbę uczniów (293 w 2016/17) i dysponuje właściwą bazą, choć konieczny jest zaplecza sportowego oraz boiska, zważywszy na prowadzone w szkole klasy sportowe, które piastują tytuł Mistrza Polski w Minikoszykówce. Placówka zapewnia uczniom opiekę pielęgniarską
i korekcyjną, także logopedyczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 oraz Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w zakresie realizacji m. in. Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej.

Szkoła aktywnie realizuje zadania edukacyjne uczestnicząc w licznych projektach, programach i kampaniach:

Działa od początku istnienia sieci „Szkół Promujących Zdrowie”.

Z sukcesami uczestniczy w kampaniach „Cały Wrocław czyta…”

od 22 lat szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem międzyszkolnego Turnieju Mitologicznego.

 • od 1.09.2012 szkoła realizuje projekt w formie innowacji metodyczno- organizacyjnej – „Szkoła w mieście”.
 • od 1.09.2015 szkoła uczestniczy w zajęciach kreatywności „Odyseja Umysłu”

Dzięki realizacji tych projektów poszerzyła się baza sprzętowa szkoły
w pomoce i programy komputerowe do terapii logopedycznej, edukacji matematycznej, przyrodniczej itp. Nauczyciele biorący udział w projektach zdobyli doświadczenie, które wzbogaciło ofertę szkoły o nowe pomysły i sposoby ich realizacji.

W projektach realizowane są zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wykłady, wspólne pomiary i analizy ich wyników. Zajęcia interdyscyplinarne nauk ścisłych połączyliśmy z nauką języków obcych oraz zajęciami dedykowanymi uczniom uzdolnionym matematycznie.

1b. CHARAKTERYSTYKA Przedszkola Nr 30

Przedszkole Nr 30 ”Bajlandia” jest placówką kameralną. W roku szkolnym 2016-2017 funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych, w których przebywa 200 dzieci. Kadra przedszkola to 23 pedagogów. Baza przedszkolna jest rozmieszczona w 3 budynkach, jest estetyczna, z wyremontowanymi zapleczami sanitarnymi. Na terenie zielonym w ramach programu „Szare na zielone” wygospodarowano ścieżki edukacyjne. Od 21 marca 2017r. działa nowy plac zabaw. Wychowankowie Przedszkola nie posiadając własnej bazy sportowej korzystają z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 67, uczestnicząc
w zajęciach „Basketmanii”.

Przedszkole uczestniczy w programach i projektach:

Od 2002 r. działa w ramach sieci Szkół Promujących Zdrowie realizując programy własne i zaproponowane przez Wydział Zdrowia.

 • Realizowana jest edukacja teatralna.
 • Uczestniczy w Miejskim Programie Logopedycznym,
 • A także w realizacji Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej „Od inspiracji do kreacji”.
 • Na terenie placówki był realizowany do października 2012r. projekt wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zorganizowano zaplecze socjalne dla nauczycieli tj. pokój nauczycielski z zapleczem sanitarnym.

 1. MISJA i WIZJA ZESPOŁU SZKOLNO-
  PRZEDSZKOLNEGO NR 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 we Wrocławiu będzie dopiero kształtować wspólną misję i wizję istnienia placówki. Obecnie można mówić o wspólnych celach i strategiach, podobieństwach w pojmowaniu sensu realizowanych zamierzeń edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zamierzenia owe skupiają się wokół misji holistycznego pojmowania pracy
z dzieckiem – uczniem, mającej na celu:

 1. stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia/dziecka;
 2. przygotowanie ucznia/dziecka do funkcjonowania w kolejnych etapach edukacyjnych;
 3. przygotowanie ucznia/dziecka do dalszego życia poprzez wyposażenie go w:

wiedzę teoretyczną i praktyczną

przydatne umiejętności

obraz świata, wzorce, modele, wartości i przekonania.

Poprzez permanentne doskonalenie nauczycieli, ich współpracę
z rodzicami, doskonalenie bazy dydaktycznej, korzystanie z programów zewnętrznych, opracowywanie własnych oraz kultywowanie tradycji, staramy się, aby nasi absolwenci dobrze radzili sobie w przyszłości.

Szkoła i Przedszkole, jako Zespół Szkolno-Przedszkolny dążą
do osiągnięcia następujących standardów:

 1. W obszarze kształcenia:
 2. Większość absolwentów opanowała umiejętności kluczowe na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w kolejnych etapach edukacyjnych z dobrymi wynikami.
 3. Uczniowie mają możliwość rozwijania indywidualnych zdolności
  i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, a także konkursach i przeglądach na różnych szczeblach.
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest sprawiedliwy, motywujący ucznia do nauki, satysfakcjonujący uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Placówki stwarzają wszystkim dzieciom/uczniom jednakowe szanse edukacyjne.
 6. Prowadzone są zajęcia dla ucznia zdolnego i zajęcia wyrównujące braki edukacyjne.
 7. Stosowana jest szeroko pojęta indywidualizacja procesu edukacyjnego.
 8. W toku dydaktycznym wykorzystuje się atrakcyjne metody i formy, aktywizujące uczniów do pracy i motywujące do samorozwoju.
 9. Stosowana jest integracja międzyprzedmiotowa oraz interdyscyplinarna realizacja ścieżek edukacyjnych.
 10. Organizowane są zajęcia dla dzieci z różnym rodzajem dysfunkcji
  i zapewniana jest w tym zakresie specjalistyczna opieka.
 11. W procesie dydaktycznym wykorzystuje się innowacje pedagogiczne.

11.Dokonywana jest bieżąca i etapowa diagnoza edukacyjna oraz monitorowanie osiągnięć dzieci/uczniów.

 II. W obszarze wychowania i opieki:

 1. Placówki stanowią bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko, sprzyjające jego rozwojowi, zapewniają równe szanse rozwoju wszystkim dzieciom/uczniom.
 2. Program wychowawczy wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka na gruncie uniwersalnego systemu wartości. Jest on realizowany we współdziałaniu z rodzicami. Występujące trudności wychowawcze analizuje się i rozwiązuje na bieżąco.
 3. Wychowankowie budują i akceptują tradycje szkolne, patriotyczne i lokalne.
 4. Program profilaktyczny jest dostosowany do rozwoju dzieci/uczniów
  i potrzeb środowiska, w którym żyją. Skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień, zwraca uwagę na zagrożenia.
 5. Uczniowie/dzieci dbają o środowisko naturalne, promują działania proekologiczne w najbliższym otoczeniu a uczniowie szkoły potrafią atrakcyjnie i twórczo zagospodarować swój czas wolny.
 6. Placówki zapewniają dostępne formy pomocy dzieciom/uczniom i ich rodzinom, poprzez współpracę z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną.

 

III. W obszarze zarządzania i organizacji:

 1. Zespół posiada wykwalifikowaną i twórczą kadrę pedagogiczna, gwarantującą osiągnięcie celów z obszaru kształcenia i wychowania. Doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane jest zgodnie z programem rozwoju i potrzebami nauczycieli.
 2. Baza dydaktyczna zapewnia realizację programu edukacyjnego.
 3. Nauczyciele promują osiągnięcia dzieci/uczniów.
 4. Szkoła prowadzi nowoczesną dokumentację, zgodną z obowiązującymi przepisami – np. dziennik elektroniczny.
 5. Zespół dba o nowoczesną organizację pracy szkoły, zgodną z obowiązującym prawem oświatowym, standardami oraz oczekiwaniami rodziców i uczniów.
 6. Zespół dba o poprawne relacje międzyludzkie w gronie pedagogicznym, oparte na zasadach koleżeństwa i współpracy inspirującej do twórczych działań.
 7. W przypadku istotnych, zamierzonych działań dydaktycznych, wychowawczo– opiekuńczych i organizacyjnych decyzje podejmowane są zespołowo.
 8. Praca nauczyciela podlega ocenie.
 9. Zespół dąży do zapewnienia odpowiednich warunków bhp, zgodnych
  z obowiązującymi przepisami. Przestrzegane są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Zespół dąży do stałej poprawy i wzbogacania bazy techniczno– dydaktycznej.

 IV. W obszarze koncepcji pracy szkoły:

 1. Zespół monitoruje osiągnięcia uczniów, dokonując diagnoz edukacyjnych na poszczególnych etapach kształcenia. Bada się skuteczność metod nauczania i wychowania stosowanych przez nauczycieli.
 2. Plany pracy poszczególnych placówek opracowuje zespół nauczycieli
  w oparciu o diagnozy przeprowadzane wśród członków całej społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców i uczniów.
 3. Zespół współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 4. Zespół prowadzi działania integrujące środowisko lokalne.
 5. Poprzez udział nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia szkoła wzbogaca warsztat pracy dydaktycznej o nowe koncepcje edukacyjne
  i innowacje pedagogiczne.

3. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SZKOŁY

3a. Szkoła Podstawowa Nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Szkoła, jako organizacja, permanentnie analizuje efekty swojej pracy wykorzystując rozmaite narzędzia i możliwości.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty są w szkole analizowane i porównywane od roku 2002, czyli od pierwszego przeprowadzonego testu końcowego dla szóstoklasistów.

W Szkole Podstawowej Nr 67 zbudowano system diagnoz i analiz jakościowych i ilościowych wyników diagnoz i sprawdzianów wewnętrznych
i zewnętrznych. Corocznie opracowany jest Harmonogram Diagnoz.

Nauczyciele stale monitorują indywidualne osiągnięcia uczniów
w szczególności pod kątem ich możliwości intelektualnych. W tym kontekście szkoła może się poszczycić bardzo dużą skutecznością identyfikowania zaburzeń rozwojowych takich jak dysleksja, dysortografia itp. oraz stałym monitorowaniem tych problemów. Diagnozy pokazują, jak znaczny odsetek uczniów ma specyficzne trudności w osiągnięciu zadawalających rezultatów nauczania.
W szkole stale prowadzone są zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne oraz inne wspomagające uczniów z dysfunkcjami.

Wyniki diagnoz wewnętrznych i zewnętrznych są przedmiotem wnikliwych analiz. Są prezentowane i omawiane na forum Rady Pedagogicznej. Dyskutowane są ewentualne przyczyny trudności, wskazywane obszary wymagające wzmożonych działań naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, którzy uzyskali najniższe wyniki. Dokonuje się analizy porównawczej wyników diagnozy wstępnej i końcoworocznej, biorąc pod uwagę wysiłek dziecka
w zakresie pokonywania trudności w nauce.

Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i narzędzia diagnostyczne przygotowane przez nich samych oraz przez wyspecjalizowane instytucje badawcze oraz wydawnictwa specjalizujące się w opracowywaniu podręczników a także materiały przygotowane przez organizatorów konkursów takich jak WCDN.

Po konsultacjach z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych oraz zespołu do spraw diagnozowania wyników nauczania wynika, że wnioski, spostrzeżenia i uwagi z interpretacji wyników diagnoz i sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych są wykorzystywane w następujący sposób:

 • do opracowywania nowych oraz modernizacji istniejących diagnoz wewnętrznych
 • wyniki diagnoz są prezentowane i omawiane na spotkaniach z rodzicami. Daje to pozytywny skutek w postaci zwiększenia zainteresowania rodziców, szczególnie uczniów mających trudności w nauce i nawiązania bliższej współpracy z tymi rodzicami.
 • wnioski powyższe wykorzystywane są również do poszukiwań nowych form i metod pracy zarówno z uczniami uzdolnionymi jak i mającymi trudności w nauce.
 • zespoły przedmiotowe podejmują decyzję na temat przydatności stosowanych podręczników i programów nauczania.
 • programy naprawcze dla poszczególnych grup uczniów powstają na bazie powyższych wniosków.

Dzięki wykorzystywaniu wyników sprawdzianów i wdrażaniu wniosków z analiz
w roku szkolnym 2016-2017 uczniowie uzyskali stanin 8 w sprawdzianie końcowym, wyższy niż dotychczas, co wskazuje, że wybrany kierunek działań jest właściwy, należy go monitorować i modyfikować w zależności od możliwości uczniów danego rocznika.

Większość kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 67 można uważać za korzystającą w pełni z technik multimedialnych. Nauczyciele chętnie posługują się nowoczesnym oprogramowaniem w celu wzbogacenia i efektywnego przeprowadzenia procesu edukacyjnego. Coraz mniej jest obaw przed korzystaniem z multimediów. Potencjał nauczycieli w tej sferze jest duży
i wymaga to sukcesywnego modernizowania i unowocześniania bazy.
Dla właściwej, ciekawej i nowoczesnej realizacji podstawy programowej oraz rozwijania zainteresowań uczniów, a także niwelowania braków dydaktycznych
w ostatnim roku szkoła została wyposażona w 9 tablic interaktywnych stacjonarnych oraz 2 przystawki multimedialne. Uczniowie oraz ich rodzice zauważyli zmianę w jakości przygotowania nauczycieli.

Analizując realizacje programu wychowawczego można stwierdzić, że większość uczniów zna plan wychowawczy swojej klasy. Tylko mały procent deklaruje nieznajomość realizowanych zadań wychowawczych.

Z odpowiedzi uczniów w ankietach o poruszanych na godzinach wychowawczych tematach wynika, że najwięcej czasu poświęca się rozwiązywaniu konfliktów oraz zagadnieniom zdrowotnym. Uczniowie znają zasady i normy zachowania.  Uważają także problem agresji za istniejący na terenie szkoły, ale jednocześnie deklarują, iż temu zagadnieniu poświęca się najwięcej uwagi przy realizacji planu wychowawczego.

Uczniowie mają duże zaufanie do wychowawców oraz pedagoga, dyrektora i innych nauczycieli. Z ich opinii wynika, że nie czują zagrożenia ze strony nauczycieli i innych dorosłych w szkole i w ogóle czują się w niej bezpiecznie.

Na podstawie badań przeprowadzonych w szkole można określić mocne i słabe aspekty pracy wynikające zarówno z czynników wewnętrznych
jak i zewnętrznych:

SŁABE STRONY MOCNE STRONY i nadzieje
ü  Zbyt mała liczba sukcesów, w stosunku do oczekiwań, w konkursach na szczeblu wojewódzkim

ü  Zły stan techniczny i estetyczny bloku sportowego oraz boisk.

ü  Konieczność organizowania dojazdów do wynajmowanych przez Wrocławski Klub Koszykówki dużych sal gimnastycznych celem przeprowadzania specjalistycznych treningów w klasach sportowych

ü  Niewystarczające środki finansowe na aktualizowanie księgozbioru

ü  Brak placu zabaw na terenie boisk szkolnych

ü  Dobrze wykwalifikowana i ambitna kadra pedagogiczna (na 39 n-li 14 dyplomowanych, wszyscy z wyższym wykształceniem)

ü  Coraz lepsze wyniki w sprawdzianach zewnętrznych

ü  Sprawny system diagnozowania efektów nauczania

ü  Duży i urozmaicony pakiet zajęć pozalekcyjnych

ü  System wspomagania uczniów mających trudności

ü  Wypracowanie symboli rozpoznawalności w środowisku lokalnym: Turniej Mitologiczny, promocja zdrowia i działania ekologiczne

ü  Jednozmianowość

ü  Realizacja programów i projektów edukacyjnych ze środków zewnętrznych

ü  Dobrze zorganizowane uroczystości szkolne doceniane przez rodziców
i środowisko lokalne

ü  Dobra współpraca z organem prowadzącym, WCDN, PPP, MOPS

ü  Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym (Rada Osiedla, Parafia, świetlica środowiskowa) i innymi instytucjami.

3b. Przedszkole Nr 30 Bajlandia

Diagnozę stanu obecnego przedstawiam na podstawie następujących dokumentów:

 1. Raportu z ewaluacji zewnętrznej z czerwca 2016r.,
 2. Księgi protokołów rady pedagogicznej z roku szkolnego 2016-2017,
 3. Analizy materiałów na stronie internetowej przedszkola,
 4. Planu finansowego, arkusza organizacyjnego i obserwacji własnych.

Proponowane przez przedszkole formy i metody zajęć, uczestnictwo w projektach edukacyjnych, programach miejskich, profilaktycznych i działaniach podwyższających bezpieczeństwo sprzyjają nabywaniu przez dzieci samodzielności, realizacji podstawy programowej, wzrostowi aktywności oraz wzmacniają wizerunek przedszkola w środowisku.

Współpraca z rodzicami w kierunku usamodzielniania dzieci sprzyja kształtowaniu już od najmłodszej grupy samodzielności i pewności siebie, zmniejsza bezradność dzieci i przygotowuje je do funkcjonowania w społeczności szkolnej.

Przedszkolny system zapewnia dzieciom bezpieczne warunki zabawy
i edukacji, i jest doskonalony. Kamera nad wejściem do przedszkola, wideofony w salach, realizacja programów prewencyjnych oraz ciepłe i indywidualne podejście do każdego dziecka wzmacniają poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci
i rodziców.

Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku. Pozytywny wizerunek Bajlandii w społeczności lokalnej jest sukcesem całego zespołu. Wspólna odpowiedzialność i zaangażowanie każdego pracownika tworzy warunki zapewniające dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Jest to przedszkole rozwijające się, poszukujące nowych rozwiązań, radzące sobie z nowymi sytuacjami, które w pełni zapracowało na wizerunek placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom.

 1. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 na lata 2017-2022

Szkoła to organizacja stale zmieniająca się a jednak z tego powodu, że powinna się zmieniać, musi osiągnąć stabilny i wymierny stan kompetencji. Szkoła, czyli kadra pedagogiczna i zarządzająca, ale także obsługa administracyjna i techniczna, koniecznie też rodzice, bez których trudno wyobrażać sobie dobrą pracę szkoły.

Rozwój – to dążenie do jakości. Jakość pracy szkoły to dobre efekty, zadowolenie rodziców, dobra opinia w środowisku, a przede wszystkim realizacja zamierzonej misji: rozwój dziecka/ucznia.

Właśnie rozwój każdego dziecka/ucznia jest celem głównym mojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki.

Chcę to osiągnąć poprzez:

 1. Identyfikację potrzeb szkoły. 

Przeprowadziłam ją w części zawierającej charakterystykę i diagnozę stanu obu placówek, połączonych w jeden organizm od 1.09.2012r.

Dlatego przyjmując w dniu 1.01.2013 r. funkcję dyrektora ZSP nr 13 starałam się zintegrować działania obu placówek, włączając je do wspólnego organizowania życia szkoły, jak również wspólnego korzystania z bazy.

 1. Wykorzystanie zasobów, czyli:
 • potencjału wykształconej i ambitnej kadry pedagogicznej, posiadającej potrzebne kwalifikacje, ale wymagającej zachęty do rozwoju, zapewnienia warunków do osiągania sukcesów (nie tylko bazy, ale pomysłów, wsparcia merytorycznego, propozycji projektów i programów, sprawnej komunikacji i organizacji pracy),
 • możliwości, jakie stwarza rzeczywistość (propozycje gminy, organizacji pozarządowych, środki i programy unijne, rządowe itp.)
 • korzystne środowisko lokalne: połączenie szkoły podstawowej
  i przedszkola w jeden zespół daje:
 • zapewnienie lepszego zarządzania budżetem,
 • lepszych możliwości organizacyjnych,
 • korzystanie z obszernej bazy szkoły podstawowej (w szczególności do działań sportowych),
 • łatwiejszy dostęp do promowania działań SP67 wśród potencjalnych kandydatów z przedszkola,
 • zapewnienie ciągłości edukacji w jednej placówce.

3.Podjęcie działań rozwiązujących istniejące, zidentyfikowane problemy.

   3.1. Obszar: Zarządzanie Zespołem i personelem

 1. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w Zespole.
 2. Wzmacnianie odpowiedzialności nauczycieli i pracowników Zespołu za podejmowane działania, w tym wyniki nauczania poprzez merytoryczny nadzór pedagogiczny.
 3. Opracowanie ankiet ewaluacyjnych – arkusz samooceny pracy nauczyciela.
 4. Tworzenie w Zespole klimatu i warunków do pracy zespołowej.
 5. Wypracowanie systemu działań promocyjnych, zapewniających pozytywny obraz Zespołu.
 6. Stworzenie systemu doskonalenia kadry pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia nauczycieli w wiedzę
  z zakresu świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pracy z uczniem zdolnym oraz wsparcia ucznia i rodzica
  w technikach i sposobach uczenia się.
 7. Przeprowadzenie szkolenia RP na temat form współpracy zespołów nauczycielskich
 8. Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich.
 9. Podjęcie kolejnych działań mających na celu polepszenie stanu technicznego i estetycznego placówki – szkoła istnieje 49 lat i nie była nigdy objęta kompleksowym remontem. Kontynuacja działań zmierzających do realizacji remontu sali gimnastycznej i boiska sportowego oraz tarasu w przedszkolu.

   3.2. Obszar: Nauczanie i uczenie się. Organizacja procesu dydaktycznego.

 1. Sukcesywne, dalsze wyposażanie przedszkola i szkoły w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstaw programowych
  z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technik nauczania, zorganizowanie pracowni fizycznej i chemicznej.
 2. Udoskonalenie systemu diagnozowania uzdolnień i indywidualizacja pracy z tymi uczniami w większym niż dotychczas zakresie (na lekcjach, w pracach domowych i zajęciach pozalekcyjnych) oraz spieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka przedszkolnego zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, czyli opracowanie i wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym.
 3. Doskonalenie systemu diagnozy stopnia opanowania umiejętności kluczowych na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 4. Modernizacja sal lekcyjnych, a w szczególności wyposażenie ich
  w ławki dostosowane do wzrostu dzieci.
 5. Wprowadzenie „Dnia z Pasją, Dnia Odkrywania Talentów”. W tym dniu uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczycieli do prezentacji, zawodów, uczestniczą w kółkach zainteresowań, odbywają konsultacje z nauczycielami lub realizują zajęcia uzupełniające braki, realizujące podstawę programową.
 6. Kontynuacja projektu „Szkoła w Mieście” – zachęcanie nauczycieli do wprowadzania innowacji w zakresie nauczania i organizacji zajęć.
 7. Zreformowanie systemu zajęć pozalekcyjnych (nabór, terminy, programy).
 8. Zaangażowanie rodziców do większej współpracy ze szkołą
  w zakresie monitorowania postępów uczniów i frekwencji na zajęciach.
 9. Opracowanie i realizacja projektu pracy z uczniami, rodzicami
  i nauczycielami dotyczącego technik i sposobów uczenia się.
 10. Wypracowanie w szkole systemu monitorowania rozwoju ucznia np. w formie badań przyrostu umiejętności i wiadomości, wprowadzenie EWD w klasach młodszych.
 11. Doskonalenie wewnętrznego systemu oceniania, który wspiera rozwój ucznia.

   3.3. Obszar: Opieka i wychowanie

 1. Wypracowanie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w zakresie rozpoznawania i zaspakajania specyficznych potrzeb dzieci.
 2. Rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów.
 3. Budowanie pozytywnego klimatu i współpracy w Zespole, zapewnianie rodzicom uczestnictwa w realizacji programu wychowawczego
  i profilaktyki – zachęcanie rodziców do prowadzenia wybranych zajęć, uczestnictwa w debatach, rozstrzyganiu sporów, postępowaniach mediacyjnych.
 4. Wykorzystywanie w pracy wychowawczej tradycji Zespołu, prowadzenie edukacji patriotycznej i regionalnej, i wykorzystywanie w tworzeniu własnych projektów i programów edukacyjnych.

A przede wszystkim: zaplanować i przeprowadzić długofalowe działania integrujące zespoły nauczycielskie, uczniowskie i rodzicielskie obu placówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 13: ujednolicić procedury, przemodelować programy wychowawcze i profilaktyki, ujednolicić zasady związane z diagnozowaniem, ewaluacją, przepływem informacji, organizacją uroczystości i konkursów. Integrować Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13.

Wyżej wymienione zamierzenia to dużo i niewiele zarazem. Plan jednak charakteryzować musi się elastycznością i realnością. Podzielę szczegółowe działania na kolejne lata, zmodyfikuję je w zależności od warunków i nowych możliwości, które się pojawiają. Zamierzenia te, gdyby przyszło mi je realizować jako dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 13 muszą poddać się procesowi identyfikacji, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów, i rodziców. Wtedy możliwa jest weryfikacja, uszczegółowienie o terminy, zadania
i realizatorów.

Kierowanie Szkołą to wielkie wyzwanie i dużo trudu. Daje ona także ogrom satysfakcji i pozytywnych emocji w kontaktach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Lubię pracę w szkole, znam swoje możliwości, umiejętności i kompetencje. Ciągle się uczę. Wiem, że dużo zależy ode mnie i nie boję się tej odpowiedzialności.

Chcę być dyrektorem – liderem, prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że: „na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair).