MPPL

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej

Kierowana doświadczeniem wielu lat pracy z dziećmi zauważam wśród nauczycieli i rodziców coraz większą świadomość potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, w tym rozwoju mowy i języka.

      Praktyka moja i innych logopedów potwierdza, że dzieci wymagających szczególnych działań profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie mowy jest coraz więcej. Uważam, że połączenie wysiłków logopedy, nauczycieli przedszkola, a także lekarzy ortodontów

i audiologów może dać oczekiwane efekty w postaci dobrego przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej oraz osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego, a w przyszłości życiowego, na czym nam, pracującym z dziećmi, szczególnie zależy.

       Przedszkole nr 30 „Bajlandia” Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej realizuje od 2003 roku. Pierwszy rok poświęcony był przygotowaniu kadry pedagogicznej, szkoleniom, dyskusjom nad kształtem programu, gromadzeniu pomocy potrzebnych do realizacji postawionych zadań. Zespół składający się z dyrektora przedszkola, logopedy i nauczycielek opracował program własny przedszkola w zakresie realizacji profilaktyki logopedycznej.

        Poddajemy ocenie rozwój mowy każdego przedszkolaka, który do nas trafia. Mamy opracowane karty analizy rozwoju mowy dla dzieci w różnym wieku. Dzieci wymagające terapii logopedycznej po pełnej diagnozie logopedycznej rozpoczynają indywidualną pracę pod kierunkiem logopedy, natomiast w grupie są objęte systematyczną opieką nauczyciela, przygotowanego do realizacji programu profilaktycznego. Oferujemy szeroki wachlarz działań wspomagających rozwój mowy i języka dzieci – konsultacje indywidualne z nauczycielami i logopedą, warsztaty dla rodziców, zajęcia otwarte, zestawy ćwiczeń nad wymową, kącik logopedyczny na stronie internetowej. Organizujemy przesiewowe badania ortodontyczne( we współpracy z Uniwersytetem Medycznym) i badania słuchu.

        Pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzamy ewaluację cząstkową naszej pracy wspomagającej rozwój mowy podopiecznych, a na koniec pobytu dzieci w przedszkolu, wśród dzieci kończących przygotowanie przedszkolne przeprowadzamy ewaluację końcową podejmowanych systemowych działań profilaktycznych i terapeutycznych.

     Widzimy z nauczycielkami dobre efekty pracy nad sprawnym komunikowaniem się dzieci z otoczeniem, wyrażaniem własnych potrzeb, mówieniem o własnych emocjach, rozpoznawaniem emocji innych. Dzieci po czterech latach systemowej pracy nad mową potrafią budować ciekawe dłuższe i poprawne gramatycznie wypowiedzi.

      Jeżeli dziecko kończące etap przedszkolny ma jeszcze problemy ze sprawnością artykulacyjną, rodzic otrzymuje informację o potrzebie kontynuacji indywidualnej terapii logopedycznej.

     Nauczyciele stale poszerzają swą wiedzę z zakresu podstaw logopedii, prawidłowości rozwoju mowy dziecka, współpracują z logopedą w działaniach stymulujących rozwój funkcji językowych. Mają też codzienny kontakt z rodzicami, co daje możliwość wymiany uwag, informacji o kompetencjach komunikacyjnych dzieci, postępach w zakresie rozwoju mowy czy terapii indywidualnej prowadzonej przez logopedę.

    Ważnym elementem programu jest możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami innych placówek. W każdym roku szkolnym w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia otwarte dla nauczycieli i logopedów z innych placówek realizujących Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej.

    Zawsze też zapraszamy i zachęcamy rodziców do wspólnej z nami pracy nad rozwijaniem kompetencji językowych dzieci, korygowaniem pojawiających się nieprawidłowości, a także rozwijaniem uzdolnień językowych.

                                                               Justyna Boczar – logopeda