OBIADY w szkole 2016/2017

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej 67 oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty za świadczone przez placówkę usługi żywieniowe indywidualnie lub których dożywianie finansuje: MOPS oraz inni sponsorzy.

3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim podpisaniu przez Rodzica lub prawnego opiekuna Umowy o świadczeniu usług żywieniowych.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora i Intendenta  szkoły w wyniku analizy cen rynkowych za produkty zużyte do  przygotowania posiłku.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

III. OPŁATY:

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana na konto wskazane w umowie o świadczenie usług żywieniowych do10-go każdego miesiąca.

2. W przypadku nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, osoby podpisujące umowę o świadczenie usług żywieniowych, zalegający z opłatami, otrzymują upomnienie i naliczane są ustawowe odsetki, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas.

3. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie KARTY OBIADOWEJ wydawanej przez intendenta szkoły.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent określa opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów

5. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

2. Posiłki wydawane są od godz.12.00 do godz.14.30 zgodnie z wywieszonym w stołówce harmonogramem uwzględniającym plan zajęć uczniów. Uczniowie nie mogą samodzielnie zmieniać pory spożywania posiłków.

3. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach dostosowanych do wyjścia. Za zgłoszenie wyjścia odpowiada nauczyciel, który wyjście organizuje – przygotowuje listę uczestników na 2 dni wcześniej.

4. W stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy opracowany przez intendenta oraz szefową kuchni.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wyznaczeni nauczyciele dyżurujący.

4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków w szatni szkolnej – w swoich szafkach.

6. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.

7. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

8. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

9. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby mają zakaz wchodzenia do stołówki podczas obiadu).

10. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

11. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

– spokojnie poruszać się po stołówce,

– zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,

– zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

– zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

– szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

– naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

12.  Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki) odpowiedzialność ponosi osoba podpisująca umowę o świadczenie usług żywieniowych.

13. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce jest informowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014r.