RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

6.30 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i według zainteresowań.

 • Praca wyrównawcza, prace porządkowe, obserwacje przyrodnicze.

 • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi, czuwanie nad zabawą z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

 • Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych.

 8.00 – 8.30     

 • Organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała, przekazywanie wiedzy m.in. o zdrowym stylu życia.

 • Zabawy integrujące grupę: dzieci 3-4 letnie zabawa ruchowa, dzieci 5-6 letnie ćwiczenia poranne. 

 • Zabawy logopedyczne

 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

 8.30 – 9.00   

 • Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

 9.00 -11.30   

 • Zajęcia organizowane z całą grupą lub w zespołach przewidziane planem wychowawczo-dydaktycznym. 

 • Zajęcia ruchowe organizowane codzienne: dzieci 3-4 letnie zestaw zbaw ruchowych lub rytmicznych, dzieci 5-6 letnie zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

 • Nabywanie przez dzieci wiedzy i nowych umiejętności.

 • Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z muzyką, sztuką i  literaturą.

 • Poznawanie, utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

 • Organizacja zabaw na powietrzu, wycieczek i spacerów. 

 • Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

 • Zabawy logorytmiczne

 11.30 -12.00   

 • Kształtowanie nawyków higienicznych.

 • II Śniadanie.

 12.00-13.40  

 • Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie – dzieci 3 letnie mogą leżakować po okresie adaptacyjnym w uzgodnieniu z rodzicami.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych niezrealizowanych przed obiadem.

 • Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci, kształtowanie  pozytywnego stosunku  względem siebie i innych dzieci.

 13.40 – 14.00 

 • Rozwijanie cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe.

14.00 – 14.40

 • Usprawnianie technik samodzielnego spożywania posiłków.

 • Przezwyciężanie uprzedzeń oraz przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

 • Kształtowanie nawyków higienicznych.

 • Obiad

14.40 – 16.00

 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci i wymianie informacji.

 • Ćwiczenia edukacyjno – kompensacyjne, praca wyrównawcza.

 • Zabawy w kącikach zainteresowań.

 • Kontakty indywidualne z rodzicami. 

16.00 – 17.30

 • Podwieczorek

 • Rozchodzenie się dzieci

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kontakty indywidualne z rodzicami