STAN EPIDEMII COVID-19 – PRZETWARZANIE DODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Rodzice,

W związku z otwarciem naszej placówki od dnia 11 maja 2020 r. dla naszych pociech jesteśmy zobowiązani do realizowania restrykcyjnych procedur nałożonych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Zgodnie z tymi procedurami oraz na podstawie Zarządzenia nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii, jesteśmy dodatkowo zobowiązani zebrać od Państwa następujące dane osobowe:

  1. Oświadczenie o miejscu zatrudnienia lub oświadczenie od pracodawcy o konieczności powrotu do pracy
  2. Obowiązkowo – kontaktowy numer telefonu do zakładu pracy, oraz Twój adres e-mail.
  3. Zgoda na badanie temperatury Twojego dziecka w razie wystąpienia niepokojących objawów. Wyrażenie tej zgody jest obowiązkowe, abyśmy mogli przyjąć dziecko do placówki w tym trudnym okresie.

Dane dziecka oraz Twoje dane mogą być udostępniane bezpośrednio odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 na terenie naszej placówki.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres epidemii i zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie, o ile nie będą dalej potrzebne w związku z rozliczalnością działań w okresie epidemii, zostaną usunięte.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania związane z ww. regułami przetwarzania danych najlepiej pisać bezpośrednio na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: inspektor@coreconsulting.pl.