Standardy Profilaktyki Logopedycznej

Standardy Profilaktyki  Logopedycznej 

I. Baza

1.Placówka posiada warunki lokalowe i środki dydaktyczne umożliwiające  wdrożenie  programu profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

 1. Dyrektor zapewnia warunki lokalowe, środki dydaktyczne umożliwiające realizację programu profilaktyki logopedycznej.

 2. Placówka posiada gabinet logopedyczny wyposażony w narzędzia i nowoczesne pomoce logopedyczne.

 3. Placówka udostępnia  salę do logopedycznych zajęć grupowych.

 4. W salach dla poszczególnych grup funkcjonują stanowiska logopedyczne wyposażone w pomoce logopedyczne.

II. Doskonalenie nauczycieli

1. Nauczyciele, logopeda stale szkolą się w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1. Dyrektor nadzoruje realizację WDN-u w zakresie profilaktyki logopedycznej.

2. Nauczyciele, logopeda, dyrektor uczestniczą w konferencji, cyklu seminariów, warsztatach doskonalących z zakresu logopedii wychowawczej.

3. Logopeda uczestniczy w formach doskonalących z zakresu logopedii korekcyjnej.

4. Nauczyciele, logopeda systematycznie pracują na terenie placówek w grupach roboczych, na każdym  etapie wdrażania programu.

5. Nauczyciele, logopeda dzielą się doświadczeniem i umiejętnościami, prowadząc zajęcia otwarte dla nauczycieli ze swojej placówki i innych placówek w programie.

6. Logopeda prowadzi zajęcia instruktażowo-pokazowe dla nauczycieli swojej  placówki i innych placówek w programie.

2. W placówce  i środowisku lokalnym promuje się osiągnięcia logopedy i nauczycieli.

Wskaźniki:

1. Placówka dokumentuje działania nauczycieli i logopedy w zakresie profilaktyki logopedycznej.

2. Konsultant WCDN – autor programu promuje logopedów i nauczycieli w środowisku edukacyjnym i lokalnym.

III. Działania w profilaktyce logopedycznej  (uwzględniające wszystkie elementy, zadania MPPL)

1. Nauczyciele i logopeda dokonują diagnozy logopedycznej wszystkich dzieci w placówce.

Wskaźniki:

1. Dyrektor zapewnia warunki do prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych i badań specjalistycznych dzieci w placówce.

2. Nauczyciele badają KBP, prowadzą obserwację zachowań językowych oraz przeprowadzają wywiad z rodzicami w ramach harmonogramu konsultacji.

3. Logopeda dokonuje pełnej diagnozy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu przesiewowym.

2. Dyrektor, nauczyciele, logopeda planują i wdrażają działania systemowe w zakresie profilaktyki logopedycznej w placówce.

Wskaźniki:

1. Dyrektor zapewnia warunki do wdrożenia programu w placówce, monitoruje i wspiera  wdrażanie programu.

2. Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami z dziećmi w grupie nad stymulacją mowy i języka  oraz prowadzą systematyczny ich zapis.

3. Logopeda prowadzi indywidualną terapię logopedyczną  oraz wspiera nauczyciela w prowadzeniu zajęć grupowych.

4. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają ewaluację cząstkową (V, VI co roku) i końcową (po 4 latach)  działań nakierowanych na dzieci, rodziców i środowisko lokalne.

5. Placówka pisze program własny w zakresie profilaktyki logopedycznej.

3. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają z rodzicami w zakresie profilaktyki  logopedycznej. 

Wskaźniki:

1. Dyrektor wspiera, monitoruje przebieg współpracy z rodzicami.

2. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają spotkania informacyjne dotyczące zagadnień profilaktyki opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz stanu rozwoju mowy dzieci w  poszczególnych  grupach.

3. Logopeda we współpracy z nauczycielem prowadzi cykliczne warsztaty dla rodziców z dziećmi dotyczące stymulacji funkcji związanych z mową.

4. Nauczyciele prowadzą cykliczne zajęcia otwarte dla rodziców, uwzględniająceww.  problematykę.

5. Logopeda prowadzi cykliczne, indywidualne konsultacje dla wszystkich rodziców.

4. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają ze specjalistami i środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1. Dyrektor z konsultantem WCDN – autorem programu współpracują z WydziałemEdukacji, Wydziałem Zdrowia i innymi strukturami samorządowymi.

2. Logopeda organizuje specjalistyczne badania przesiewowe ortodontycznei audiologiczne.

3. Nauczyciele planują i przeprowadzają  wspólnie z innymi placówkami w programie,  projekty edukacyjne uwzględniające potrzeby dzieci w zakresie profilaktyki  logopedycznej.