Dla ósmoklasistów

Zachęcamy do obejrzenia ważnych dokumentów dotyczących rekrutacji. 


  • Punkty rekrutacyjne w konkursach

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dolnośląski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 organizuje:

– wojewódzkie konkursy przedmiotowe pn. „zDolny Ślązak”;

– wojewódzki konkurs pn.  XIII Konkurs „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”,

– międzywojewódzki konkurs tematyczny pn.  XXV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”, w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Wyżej wymienione konkursy nadają laureatom i finalistom dodatkowe uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Konkursy przedmiotowe „zDolny Ślązak” uprawniają laureatów do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu, z którego zakresu prowadzony jest konkurs.

Ponadto informujemy, że wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uprawniających do otrzymania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie podany do publicznej wiadomości do końca lutego 2020 r., zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. przedstawia się następująco:

– pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
– drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
– trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.

Jeżeli z jakiegoś powodu uczeń nie będzie mógł pisać egzaminu w terminie głównym w kwietniu, CKE przygotowała harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminach dodatkowych.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego  przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.