HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 harmonogram P

Kryteria  rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w SP

 kryteriaP

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie1 to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2015 r.
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

2. Wielodzietność rodziny kandydata2 – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

  • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty) w przypadku kryterium samotność rodzica3
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
    z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
Druk oświadczeń dostępny na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
.