KLASA 1

Treści nauczania – wymagania szczegółowe dla ucznia klasy I

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Osiągnięcia w zakresie słuchania

Uczeń:

 • słucha z uwagą wypowiedzi kierowanych indywidualnie do niego oraz do większej grupy osób, potrafi je powtórzyć
 • słucha instrukcji, poleceń, objaśnień potrzebnych do wykonania zadania i wykonuje zadanie  zgodnie z instrukcją
 • zachowuje kulturalną postawę podczas słuchania – odczytuje prosty przekaz niewerbalny
 • uważnie słucha czytanych fragmentów lektury, zapamiętuje najważniejsze informacje
 • słucha wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, obchodów świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych, zachowując się adekwatnie do sytuacji
 • słucha wierszy lub prozy ,podejmuje próby naśladowania wzorcowej recytacji
 • słucha wypowiedzi innych i czeka na swoją kolej zgodnie z ustalonymi zasadami

Osiągnięcia w zakresie mówienia

Uczeń:

 • naśladuje wykonywane przez nauczyciela ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
 •  wykonuje ćwiczenia wyrabiające właściwe nawyki oddechowe
 •  wykonuje ćwiczenia dykcji, naśladując nauczyciela
 •  wypowiada zdania z różną siłą głosu, zna pojęcie siła głosu
 •  wypowiada zdania w różnym tempie, zna pojęcie tempo mówienia
 • wypowiada się w uporządkowany sposób, prostymi zdaniami na bliskie mu tematy związane z sytuacjami z życia szkolnego i rodzinnego
 •  formułuje kilkuzdaniową wypowiedź dotyczącą tekstu na podstawie pytań
 • wypowiada się na temat wyglądu przedmiotów lub postaci
 • ustala kolejność ilustracji w krótkiej historyjce obrazkowej
 •  nadaje tytuły ilustracjom w krótkiej historyjce obrazkowej
 •  tworzy spójną wypowiedź w oparciu o historyjkę obrazkową, uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe
 •  nadaje tytuły wskazanym fragmentom tekstu
 • odpowiada na pytania do tekstu
 • opowiada o sytuacji przedstawionej na ilustracji
 •  wypowiada się na temat historyjki obrazkowej
 • układa krótkie opowiadanie na temat bliski dzieciom
 •  opowiada o wykonanej pracy (zadaniu)
 •  twórczo przetwarza tekst – układa inny początek lub zakończenie opowiadania
 • wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i naśladuje głosy zwierząt
 • mówi zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące z właściwą intonacją
 • wygłasza z pamięci proste rymowanki ,recytuje wiersze
 • stosuje na co dzień zwroty grzecznościowe
 • rozpoznaje rymy

Osiąg nięcia w zakresie czytania

Uczeń:

 • rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu (małe i wielkie; drukowane i pisane)
 • czyta na głos techniką całościową
 • płynnie i poprawnie czyta opracowane na zajęciach wyrazy jedno-, dwu- oraz wielosylabowe i zdania złożone z wyrazów opracowanych na zajęciach
 • czyta rytmicznie rymowanki
 • czyta zdania lub teksty słowno-obrazkowe, zastępując obrazki odpowiednimi wyrazami
 • czyta tekst z lukami literowymi i wyrazowymi
 • płynnie, poprawnie i wyraziście czyta opracowany na zajęciach tekst złożony z kilku krótkich zdań
 • podejmuje próby czytania z podziałem na role
 •  czyta po cichu proste polecenia do zadania, treść zadania, teksty drukowane z podręcznika
 • wskazuje na ilustracji postacie występujące w opowiadaniu
 •  wskazuje postacie główne i drugoplanowe – podaje cechy bohaterów
 • ocenia bohaterów
 •  ustala kolejność zdarzeń w krótkich tekstach , określa nastrój utworu
 • wyszukuje w tekście wyrazy niezrozumiałe, wymagające wyjaśnienia
 •  wyszukuje w tekście wyrazy zgodnie z warunkiem podanym przez nauczyciela
 • wyszukuje w tekście zdania będące odpowiedzią na pytanie nauczyciela
 • zna zasady wypożyczania książek – samodzielnie wybiera książki do wspólnego czytania (np. z rodzicami)

Osiągnięcia w zakresie pisania

Uczeń:

 • pisze po śladzie, pogrubia kontury, wykonuje szlaczki literopodobne i obrazkowe
 •  prawidłowo pisze wszystkie litery polskiego alfabetu, małe i wielkie –
 •  odwzorowuje litery, zachowując ich właściwy kształt, proporcje i wielkość
 • przepisuje sylaby, wyrazy, zdania
 • prawidłowo łączy litery
 •  przepisuje, dokonując transpozycji z tekstu drukowanego na tekst pisany
 •  właściwe rozmieszcza litery, sylaby, wyrazy i zdania w linijkach 
 • dokonuje samokontroli zapisu przez porównanie ze wzorem
 • podpisuje ilustracje i poszczególne obrazki w historyjkach obrazkowych
 •  układa kilkuzdaniową wypowiedź pisemną (3–4 zdania) z rozsypanki zdaniowej; zapisuje podane zdania we właściwej kolejności –
 •  uzupełnia luki w zdaniach tworzących opowiadanie –
 •  rozwija zdania
 • pisze z pamięci sylaby, wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa o pisowni zgodnej z wymową
 • dostrzega, że niektóre głoski zapisuje się dwoma sposobami: u–ó, ż–rz, ch–h, ś–si, ź–zi, ć–ci, dź–dzi, ń–ni
 •  uczy się czujności ortograficznej
 • zapisuje spółgłoski miękkie w wyrazach
 • poznaje zasadę wymiany ó na o
 • kończy zdanie kropką, pytajnikiem lub wykrzyknikiem
 • dostrzega i wyróżnia w zdaniach przecinek i dwukropek
 • dostrzega i wyróżnia cudzysłów w tytułach książek i tekstów literackich
 • stosuje skróty: kg, cm, l, godz., zł, ul., s
 • zapisuje liczebniki główne do 10
 • rozpoczyna zdanie wielką literą
 • zapisuje wielką literą imiona i nazwiska
 • stosuje wielką literę w poznanych nazwach geograficznych:
 • układa obrazki historyjki obrazkowej we właściwej kolejności –
 •  porządkuje ilustracje do tekstu we właściwej kolejności

 Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego

 Uczeń:

 • wyodrębnia zdania w mowie i w tekście
 •  określa liczbę zdań w tekście
 •  określa liczbę wyrazów w wypowiedzeniach i w zdaniach
 •  dzieli wyrazy na sylaby
 •  dzieli wyrazy na głoski i litery
 •  porównuje liczbę głosek i liter w wyrazach
 •  wyróżnia w wyrazach samogłoski i spółgłoski
 • rozpoznaje w wypowiedziach ustnych pytania i nakazy
 • wyróżnia w tekście zdania zakończone kropką, pytajnikiem, wykrzyknikiem
 • wyodrębnia nazwy ludzi, roślin, zwierząt i rzeczy
 • definiuje rzeczownik jako część mowy określającą nazwy ludzi, roślin, zwierząt i rzeczy
 • wskazuje wyrazy oznaczające nazwy czynności
 •  tworzy liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników
 • podaje antonimy do podanych wyrazów
 •  łączy w pary wyrazy podobne znaczeniowo
 •  podaje przykłady wyrazów wieloznacznych
 • odróżnia utwory wierszowane od utworów pisanych prozą
 • wyjaśnia pojęcia: zwrotka, rym
 • wskazuje rymy w wierszu
 • wskazuje zwrotki w wierszach i piosenkach
 • rozpoznaje: zagadkę, życzenia, list

Umiejętności w zakresie samokształcenia

Uczeń:

 • podejmuje próby zapisu nowych wyrazów
 • prezentuje swoje ulubione książki i czasopisma z domowej biblioteki
 •  korzysta z księgozbioru biblioteki szkolnej
 •  opowiada o swoich zainteresowaniach
 • rozwiązuje zagadki, krzyżówki, rebusy
 •  uczy się rozwiązywania problemów

EDUKACJA  MATEMATYCZNA

Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych

Uczeń:

 • rozróżnia stronę lewą i prawą
 • słownie określa i prezentuje wzajemne położenie i ruch własnego ciała, przedmiotów w stosunku do własnego ciała, jednych przedmiotów w stosunku do drugich na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • określa kierunki ze swojego punktu widzenia i punktu widzenia drugiej osoby
 • planuje i zapisuje drogę za pomocą różnych kodów
 •  porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej serii

               Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności

              Uczeń:

 • liczy w przód i wstecz po 1 do 20, po 10 do 100
 •  zapisuje symbolicznie i odczytuje liczby od 0 do 100
 •  przelicza w zakresie dostępnym dziecku
 • wskazuje jedności i dziesiątki w zapisie liczby dwucyfrowej
 •  porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie, używa sformułowań typu: liczba o dwa większa
 •  porównuje liczby w zakresie 20 oraz w dostępnym mu zakresie –
 • stosuje znaki: <, =, >

            Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami

            Uczeń:

 • rozkłada liczby na składniki w obrębie 10;
 •  dopełnia liczby do danej liczby w zakresie 10
 •  doskonali sprawność rachunkową w zakresie pierwszej dziesiątki
 •  wykonuje dodawanie i odejmowanie do 20 lub w dostępnym sobie szerszym zakresie i na dostępnym mu poziomie
 •  korzysta intuicyjnie z własności działań
 • praktycznie wykorzystuje związki między dodawaniem i odejmowaniem – posługuje się znakiem równości oraz znakami dodawania, odejmowania i mnożenia
 • przelicza na przykład po 2, 3, 5
 •  mnoży w zakresie do 20 lub w zakresie dostępnym dziecku
 •  rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka
 • dzieli na dwie i cztery równe części

             Osiągniecia w zakresie czytania tekstów matematycznych

             Uczeń:

 •     dostrzega problem matematyczny w realnej sytuacji, przedstawia sytuację zadaniową w postaci dramy, symulacji na konkretach, rysunku oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania
 •     opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób
 •  analizuje i rozwiązuje proste zadania tekstowe
 •  układa zadania (zainspirowany ilustracją, zabawą, sytuacją życiową, prostą historyjką sformułowaną słownie) i je rozwiązuje

            Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych

           Uczeń:

 • w  rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu i na rysunkach  figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło
 • rysuje figury odręcznie na czystej kartce
 •  tworzy różne konstrukcje z klocków, opisuje je
 • mierzy długości odcinków, boków figur i podaje wyniki pomiarów, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr
 • posługuje się miarką centymetrową
 •  dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka występujących w otoczeniu dziecka
 •    tworzy symetryczne kompozycje z różnych dostępnych materiałów

Osiągniecia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji

Uczeń:

 • wykonuje obliczenia pieniężne realizowane w złotówkach
 • odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym
 • posługuje się nazwami miesięcy, dni tygodnia
 •  mierzy temperaturę za pomocą termometru i ją odczytuje
 •  dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych (rozróżnia przedmioty lżejsze i cięższe; porównuje ilości płynów; wie, że po przelaniu płynu do naczynia o innym kształcie ilość płynu pozostanie taka sama)
 •  waży, używa określenia kilogram –
 • odmierza płyny, używa określenia litr
 • wykorzystuje gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; stosuje ustalone zasady podczas gier

EDUKACJA SPOŁECZNA

              Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego

              Uczeń:

 • zna imiona i nazwiska koleżanek i kolegów z klasy
 •  prosi o pomoc
 •  uczestniczy w klasowych uroczystościach
 • zna i respektuje podstawowe normy obowiązujące w szkole
 • identyfikuje się ze swoją rodziną – określa podstawowe relacje w najbliższej rodzinie
 •  wie, jakiej jest narodowości i że mieszka w Polsce
 • wie, że dzieci mają swoje prawa
 •  zna obowiązki ucznia i stara się ich przestrzegać
 • utrzymuje serdeczne kontakty z koleżankami i kolegami
 •  używa zwrotów grzecznościowych w kontaktach z dziećmi i dorosłymi
 •  uczy się cierpliwie oczekiwać na swoją kolej
 •  udziela pomocy, gdy ktoś o nią prosi
 • efektywnie współpracuje w parze
 •  zna podstawowe zasady współpracy w grupie – zna zasady bezpiecznego zachowania uczniów podczas przerw
 •  przestrzega zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym podczas drogi do szkoły, wyjść i wycieczek szkolnych
 • uczy się adekwatnej oceny własnego postępowania oraz zachowania innych osób
 • przedstawia się: podaje imię, nazwisko, wiek, miejscowość, w której mieszka – podaje swój adres – zna adres szkoły – wie, kiedy można, a kiedy nie należy podawać swojego adresu
 •  opowiada o ciekawych miejscach w kraju poznanych podczas wakacji
 • zna i respektuje zasady zawarte w klasowym kodeksie ucznia
 • opowiada o świętach i zwyczajach ludowych

Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym

Uczeń:

 • opowiada legendę o Lechu, Czechu i Rusie
 • zna wybraną legendę dotyczącą powstania lub pochodzenia nazwy miejscowości, będącej miejscem zamieszkania ucznia
 • wie, jakiej jest narodowości i że mieszka w Polsce
 • wygłasza z pamięci wiersz W. Bełzy Kto ty jesteś?
 •  śpiewa pierwszą zwrotkę i refren hymnu narodowego –
 • rozpoznaje barwy narodowe, opisuje godło Polski
 • wymienia święta narodowe
 • uczy się prawidłowej postawy podczas śpiewania hymnu
 • zna imię i nazwisko patrona szkoły
 •  wie, że w dawnych czasach w Polsce rządzili królowie, a obecnie głową państwa jest prezydent Polski
 •  wie, że pierwszą stolicą Polski było Gniezno  (na podstawie legendy o początkach państwa polskiego)
 •  wie, że obecnie stolicą naszego kraju jest Warszawa

EDUKACJA PRZYRODNICZA

                      Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego

                    Uczeń:            

 • rozpoznaje pospolite oraz poznane na lekcji gatunki roślin i zwierząt znane z życia codziennego, hodowlane
 • opisuje wygląd wybranych roślin (drzewa, krzewy) wskazuje główne części roślin
 • wymienia wybrane rośliny i zwierzęta chronione
 • opisuje wybrane ekosystemy: las, park, sad i ogród
 • opisuje, czym różni się ożywiona część przyrody od części nieożywionej
 • opisuje wybrane cechy i znaczenie wody, powietrza, Słońca dla człowieka, zwierząt, roślin
 • podaje przykłady sposobów odżywiania się zwierząt
 •  rozpoznaje popularne egzotyczne gatunki i  wybrane egzotyczne owoce
 • zakłada hodowlę fasoli, obserwuje jej rozwój
 • opowiada o uprawach prowadzonych w domu, ogrodzie i sadzie, o hodowli zwierząt w domu i gospodarstwie
 • wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w hodowlach i uprawach
 • ma świadomość, że domowe zwierzęta należy traktować z odpowiedzialnością i szacunkiem, a nie jak zabawki
 • obserwuje zmiany zachodzące w pogodzie i przyrodzie związane z porami roku
 • zna zasady segregowania śmieci

Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa   i odpoczynku

Uczeń:

 • omawia pracę w wybranych zawodach
 • zna zasady właściwego zachowania w kontaktach z obcą osobą
 • wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji
 • zna najważniejsze numery alarmowe
 • dzieli produkty na zdrowe i niezdrowe
 • zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania
 • przy pomocy osoby dorosłej prowadzi podstawowe obserwacje pogody
 • wymienia kolejne pory roku – nazywa typowe dla kolejnych pór roku zjawiska atmosferyczne
 • zna wybrane znaki drogowe
 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się w szkole
 • wskazuje bezpieczne miejsca do zabawy – zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się w czasie przerw i na placu zabaw
 •  ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z  nagłych i gwałtownych zjawisk pogodowych
 • ma świadomość, że niektóre zwierzęta, rośliny i grzyby są niebezpieczne dla człowieka
 • wymienia zmysły jako środki poznawania świata
 • wymienia urządzenia techniczne znajdujące się w jego domu
 • opisuje sposoby podróżowania dawniej i dziś

Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej

Uczeń:

 •      wskazuje na mapie fizycznej Polski przybliżone położenie swojej miejscowości, wymienia charakterystyczne formy terenu i składniki przyrody występujące w okolicach domu i szkoły , wymienia zabytki, pomniki
 •     wskazuje na mapie Polski Warszawę, rodzinną miejscowość, granice kraju, Wisłę, morze i tereny górskie
 •     rozpoznaje krajobraz wiejski i miejski, nadmorski i górski
 •    czyta proste plany
 •    wymienia najważniejsze obiekty i zabytki Warszawy
 • opisuje uprawiane w Polsce sporty zimowe
 • wymienia polskie potrawy tradycyjne
 •  wie, że jest mieszkańcem planety Ziemi – dostrzega piękno i różnorodność elementów naturalnego krajobrazu planety
 •  wie, że życie na naszej planecie jest możliwe dzięki Słońcu

EDUKACJA PLASTYCZNA

                        Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń

                           Uczeń:

 •  wyróżnia kształty obiektów
 • wyróżnia wielkości i proporcje
 •  określa położenie pojedynczych obiektów i elementów obiektów złożonych
 • wyróżnia barwę jasną/ciemną, barwy podstawowe, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę gładką/szorstką, miękką/twardą
 •  wyróżnia charakterystyczne i indywidualne cechy ludzi i zwierząt
 •  wskazuje w swoim otoczeniu kompozycje symetryczne, kompozycje rytmiczne

Osiągnięcia w zakresie działalności, ekspresji twórczej

Uczeń:

 •  ćwiczy rysowanie kredką świecową i ołówkową, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem
 •  kreśli linie różnego rodzaju: cienkie, grube, proste, łamane, faliste, zygzakowate
 • rysuje postacie ludzkie, zwierzęta, rośliny, przedmioty
 •  maluje farbami, tuszami
 •  wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, kolorowy papier, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.
 •  modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, z materiałów naturalnych i przemysłowych
 • odbija, powiela za pomocą: kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego z ziemniaka, gumy, korka i innych tworzyw
 • wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej, naukowej

Osiągniecia w zakresie recepcji sztuk plastycznych

Uczeń:

 • rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę
 • wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej, przedmiotów,
                      obiektów        
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych
 • wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych

EDUKACJA TECHNICZNA

Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy

Uczeń:

 •  dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy
 •  planuje i realizuje własne projekty/prace
 • utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy
 •  utrzymuje porządek wokół siebie (na stoliku, w sali zabaw, szatni, ogrodzie)
 • zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy
 •  organizuje pracę i planuje kolejne czynności
 • posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami

Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania

Uczeń:

 • wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne, z zastosowaniem połączeń nierozłącznych
 •  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń rozłącznych
 •  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami
 • wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania

Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych:

Uczeń:

 • rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń
 • posługuje się prostymi narzędziami podczas zajęć: linijką, zszywaczem biurowym, dziurkaczem
 •  umie włączyć i wyłączyć: elektryczną szczoteczkę do zębów, latarkę, radio, telewizor, komputer

               EDUKACJA INFORMATYCZNA

                                        Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania

                           problemów

                           Uczeń:

 •  układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów
 • dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu
 •  tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera
 •  rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów

Osiągniecia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

Uczeń:

 • tworzy proste rysunki w edytorze grafiki
 •  zaznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki
 • pisze na klawiaturze z użyciem liter z polskimi znakami diakrytycznymi, wielkich i małych liter zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu

Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi

Uczeń:

 •  rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego
 •  kojarzy działanie urządzeń mobilnych, tj. laptopa, tabletu, smartfona, z działaniem komputera stacjonarnego
 •  prawidłowo loguje się do sieci i się z niej wylogowuje
 •  włącza i prawidłowo wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą
 •  uruchamia i wyłącza program z płyty CD
 •  uruchamia i wyłącza programy, zwłaszcza edytor graficzny i edytor tekstu
 •  posługuje się niektórymi skrótami klawiaturowymi: Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+

                                        Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa

                                        Uczeń:

 •  posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami
 • rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania użytkowników Internetu
 •  wie, że długotrwała praca przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo wydłużona w czasie – może powodować różne schorzenia,  w tym skrzywienie kręgosłupa

                  EDUKACJA MUZYCZNA

                      Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki

                      Uczeń:

 • poszukuje źródeł muzyki i je nazywa
 •  aktywnie słucha muzyki
 • reaguje na umowne sygnały muzyczne w sytuacjach zadaniowych
 •  rozpoznaje utwory wokalne i instrumentalne
 • określa nastrój słuchanych utworów (muzyka smutna, wesoła)
 • kulturalnie zachowuje się na koncercie
 •  przyjmuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu narodowego

Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew

Uczeń:

 •  powtarza proste melodie
 •  śpiewa zestawy głosek i sylab
 •  naśladuje odgłosy zwierząt
 •  nuci poznane melodie
 • śpiewa piosenki podczas zabawy, nauki, uroczystości szkolnych, świąt, w tym świąt narodowych

Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec

Uczeń:

 • wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc
 •  reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki
 •  wyraża ruchem czas trwania wartości rytmicznych: ćwierćnut i ósemek
 • tworzy proste sekwencje i układy poruszania się do ulubionych utworów muzycznych
 • wykonuje proste tańce integracyjne
 •  zna i tańczy podstawowe kroki krakowiaka
 •  realizuje układ taneczny do menueta

Gra na instrumentach muzycznych

Uczeń:

 • odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych
 •  eksperymentuje przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, piszczałek, gwizdków, kogucików
 • tworzy dźwiękowe ilustracje, także przy użyciu dostępnych materiałów (przybory szkolne, gazeta, piasek w butelce, gumka, szklanka z wodą)

                          Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku

                          Uczeń:

 • wie, że muzykę można zapisać i odczytać
 •  rozpoznaje i nazywa niektóre znaki muzyczne (ćwierćnuty, ósemki, pauzę ćwierćnutową)
 •  zna zapis 5 dźwięków: sol, mi, la, re, do
 • wykorzystuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi proste rytmy ułożone z klocków rytmicznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Osiągnięcia w zakresie utrzymywania higieny osobistej i zdrowia

Uczeń:

 • utrzymuje w czystości ręce i całe ciało
 • przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie
 •  dostosowuje strój na zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu do rodzaju pogody i pory roku
 • wie, że aktywność fizyczna ma znaczenie dla utrzymania zdrowia
 • wie, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej
 •  akceptuje sytuację dzieci, które ze względu na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu

                           Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych

                            Uczeń:

 •  przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń
 • pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne
 •  biega z wysokim unoszeniem kolan , w połączeniu ze skokiem  z przenoszeniem przyborów,   z rzutem do celu ruchomego i nieruchomego
 • realizuje marszobieg
 •  rzuca , toczy i kozłuje piłkę
 • skacze na jednej nodze i obunóż
 • wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki, zeskoki, skoki zajęcze – wykonuje skłony, skrętoskłony
 •  wspina się, np. na drabinkach
 • wykonuje przetoczenie, czołganie, podciąganie
 •  wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem, np. na ławeczce gimnastycznej
 •  samodzielnie wykonuje ćwiczenia zapobiegające wadom postawy

          Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych

                            Uczeń:

 •  bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych
 •  reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych)
 • respektuje decyzje sędziego i się im podporządkowuje
 • zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej kolegów i koleżanek – uczestników zabawy
 •  radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo np. drużyny przeciwnej , gratuluje zwycięskiej drużynie sukcesu
 •  respektuje przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych
 • ma świadomość, iż sukces w takiej zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu
 •  jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. na hulajnodze, rolkach, deskorolce, rowerze, sankach, łyżwach