RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 67

Zakładka: Rada Rodziców 
https://zsp13.wroclaw.pl/szkola67/rada-rodzicow/  

____________________________________________________________________________

Rada Rodziców, czyli Twój głos w sprawie szkoły 

Rodzice mają realny wpływ na środowisko, w którym przebywają ich dzieci. W szkole rodzice wraz z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły tworzą jedną społeczność, której terenem działania jest szkoła. Zaangażowanie, pomysłowość i opinie rodziców mają wpływ na życie i funkcjonowanie szkoły oraz przekładają się na doskonalenie edukacji i wychowania uczniów. Dlatego ważne jest, aby rodzice jako grupa utrzymywali sprawny kontakt i współpracę ze szkołą oraz Samorządem Uczniowskim. W tym celu na początku każdego roku szkolnego powołują tzw. trójki klasowe oraz Radę Rodziców, tworząc tym samym organ reprezentujący wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do naszej szkoły.  

Struktura i działalność Rady Rodziców 

Rada Rodziców jest organem nadrzędnym w stosunku do rad oddziałowych, czyli tzw. trójek klasowych. Jej członkowie wybierani są w każdej z klas I-VIII na pierwszym klasowym zebraniu rodziców, które odbywa się we wrześniu. Wówczas w gronie rodziców wybierana jest rada oddziałowa składająca się z Przewodniczącego, Zastępcy i Skarbnika oraz wyznaczany jest reprezentant do Rady Rodziców. Osoba delegowana do Rady może, ale nie musi pełnić równolegle funkcji w trójce klasowej.  

Reprezentanci klas tworzą Radę Rodziców, uczestniczą w zebraniach, biorą udział w głosowaniach oraz stanowią łącznik pomiędzy trójką klasową a Radą. 

Każdego roku Rada rozpoczyna działalność od zawiązania Prezydium, będącego odpowiednikiem trójki klasowej, składającego się z Przewodniczącego Rady Rodziców, Skarbnika, Sekretarza oraz Zastępców. Zespół ten powoływany jest na pierwszym we wrześniu zebraniu Rady Rodziców i odpowiada za aranżowanie prac Rady w danym roku szkolnym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców, zakres jej działalności i zadania są zapisane w Regulaminie Rady Rodziców przy SP 67. 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 

Przewodniczący: Renata Klimczak-Kaniecka, kl. 4b 
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Saranek, kl. 6b
Zastępca przewodniczącego: Anna Pierz, kl. 5a
Zastępca przewodniczącego: Maciej Kulik, kl. 4a
Skarbnik: Joanna Gregorczyk, kl. 2b 
Sekretarz: Joanna Pawlaczek, kl. 7b 
Zastępca sekretarza: Ilona Dolecka, kl. 8b

Najważniejsze zadania Rady 

 1. Opiniowanie i zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania, programów wychowawczych i profilaktycznych. 
 1. Opiniowanie planu finansowego szkoły. 
 1. Występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
 1. Na wniosek dyrekcji wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela. 
 1. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły w sprawie np. organizacji zajęć dodatkowych, warsztatów, imprez. 
 1. Organizacja wspólnie ze szkołą imprez dla społeczności szkolnej – festynu jesiennego, festynu letniego, dnia dziecka i innych. 
 1. Zarządzanie Funduszem Rady Rodziców. 

Składki na Radę Rodziców 

Fundusz Rady Rodziców składa się przede wszystkim z dobrowolnych składek dokonywanych przez rodziców uczniów oraz z wspierająco z innych źródeł finansowania, które uda się pozyskać Radzie. Zgromadzone środki przeznaczane są na m.in.: 

 1. Poprawę bazy materialnej szkoły i wspomaganie procesu dydaktycznego – zakup dodatkowych sprzętów, wyposażenia lub usług, które przyczynią się do poprawy warunków przebywania uczniów w szkole lub podniesienia atrakcyjności i jakości zajęć lekcyjnych. 
 1. Imprezy szkolne – takie jak festyn jesienny, festyn letni, dzień dziecka i inne, których organizacji lub współorganizacji podejmie się Rada. 
 1. Zakup odznak „sów” dla najlepszych uczniów, które wręczane są podczas zakończenia roku szkolnego. 
 1. Nagrody, udział w konkursach, wycieczki. 
 1. Dofinansowania udziału w konkursach, wyjściach klasowych i wycieczkach uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. 

Wysokość składki rocznej to 80 zł. Składka może być wpłacona z góry za cały rok lub rozłożona na wpłaty dokonywane osobno po 40 zł w semestrze zimowym i letnim. Wpłaty powinny być dokonywane w terminach podanych przez Radę Rodziców na podany poniżej nr rachunku.

Nr rachunku: 66 1020 5242 0000 2902 0018 6627
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na Radę Rodziców
Ważna zasada: Jedno dziecko = jeden przelew! 
Wysokość wpłaty: 40 zł za semestr zimowy lub od razu 80 zł za cały rok szkolny
I rata lub jednorazowo do 30.09.2023 r, II rata do 31.01.2024 r.

Dlaczego warto wpłacać składki na Radę Rodziców – zwrot dla klas 

Na koniec roku szkolnego klasy otrzymują od Rady Rodziców zwrot wynoszący 20% od sumy wpłat, jakich dana klasa dokonała w roku szkolnym na fundusz Rady Rodziców. Trzy klasy, które mają najwyższe wpłaty dodatkowo otrzymują po 100 zł nagrody od Rady Rodziców za zaangażowanie w Fundusz. Otrzymane pieniądze trójki klasowe mogą przeznaczyć na nagrody na koniec roku dla dzieci z klasy, wspólne wyjście uczniów lub inny cel wedle uznania rodziców. 

Świetlica – fundusz prowadzony przez Radę 

Rada Rodziców prowadzi również fundusz naszej Świetlicy szkolnej. Jest to osobny budżet niezależny od składek wpłacanych przez rodziców na Radę. Świetlica samodzielnie zarządza swoim budżetem a środki są jedynie zbierane na rachunku Rady Rodziców. Dzięki dobrowolnym wpłatom dokonywanym przez rodziców na Świetlicę, może ona zapewnić dzieciom bieżący dostęp do materiałów kreatywnych i plastycznych, gier i akcesoriów, które pozwalają uatrakcyjnić dzieciom czas spędzany w świetlicy. 

Wysokość składki rocznej za dziecko to 80 zł. Składka może być wpłacona z góry za cały rok lub rozłożona na wpłaty po 40 zł dokonywane osobno w semestrze zimowym i letnim. Wpłaty powinny być dokonywane w terminach podanych przez Radę Rodziców na podany poniżej nr rachunku.

Nr rachunku: 86 1020 5242 0000 2502 0553 9699
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na świetlicę
Ważna zasada: Jedno dziecko = jeden przelew! 
Wysokość wpłaty: 40 zł za semestr zimowy lub od razu 80 zł za cały rok szkolny
I rata lub jednorazowo do 30.09.2022 r, II rata do 31.01.2024 r.

Fundusz Pomocna Dłoń przy Radzie Rodziców

Rada Rodziców prowadzi fundusz stanowiący dodatkowe wsparcie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, które uczęszczają do SP 67. Wsparcie polega na objęciu dzieci dofinansowaniem ze strony Rady Rodziców ze środków finansowych uzyskanych przez Radę z dobrowolnych składek kierowanych na konto Rady Rodziców tytułem przelewu “Pomocna Dłoń”. 

Fundusz “Pomocna Dłoń” jest działaniem całorocznym, mającym na celu uzupełnienie luki w finansowaniu uczestnictwa dzieci w edukacji i życiu społeczności szkolnej. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek rodzica poparty opinią wychowawcy lub dyrekcji. O rozpoczęciu i zakończeniu wsparcia dla dziecka decyduje Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z wychowawcą oraz dyrekcją SP 67. 

Nr rachunku: 29 1020 5242 0000 2402 0553 9707
Tytuł przelewu: Pomocna Dłoń
Wysokość wpłaty: dobrowolna

Kontakt 

Jeśli masz pytania do Rady Rodziców, chciałbyś zawnioskować o dofinansowanie dla Twojego dziecka lub masz pomysły i inicjatywy, które chciałbyś zgłosić – zapraszamy do kontaktu! 

Możesz skontaktować się z nami przez Librusa pisząc wiadomość bezpośrednio do członka Prezydium, spotkać się z nami w szkole, skontaktować z nami przez wychowawcę klasy lub wysłać maila na adres: radaro9350@edu.wroclaw.pl

Adres korespondencyjny 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 67 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu 
pl. Muzealny 20 
53-035 Wrocław 

Dane do faktur 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 67 Wrocław 
pl. Muzealny 20 
53-035 Wrocław 
NIP 8971615010 

Zaproszenie do współpracy 

Działalność w Radzie Rodziców ma charakter społeczny, jest to forma wolontariatu na rzecz naszej szkoły, społeczności i naszych dzieci. Każde ręce na pokładzie są mile widziane a zadań nie brakuje, dlatego jeśli masz trochę czasu i możliwości, chcesz zrobić coś ekstra poza pracą zarobkową i realizować się społecznie z troską o swoje dziecko – dołącz do nas!  

Nie musisz regularnie działać w Radzie Rodziców ani być jej członkiem, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia z naszej szkoły, możesz wziąć udział w organizacji festynów i imprez lub zgłosić własne pomysły. Bądź czujny na ogłoszenia Rady Rodziców, które kierujemy do klas, bo dajemy znać, gdy szczególnie potrzebujemy wsparcia i wielu rąk do pracy. Nagrodą dla nas wszystkich jest satysfakcja z robienia fajnych rzeczy wpływających na środowisko, w jakim dorastają nasze dzieci i ich radość 😊.

Zapraszamy!