Regulamin klasy sportowej

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu

§ 1. Warunki uczestnictwa w klasie sportowej:

  1. Pozytywny wynik testów sprawnościowych, przeprowadzonych przez komisję wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13.
  2. Pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Brak przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu, aktualne badania lekarskie.
  4. Zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz Statutu Szkoły.
  5. Kultura osobista i zdyscyplinowanie. Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzyma ocenę nieodpowiednią lub niższą z zachowania może być przeniesiony do równoległej klasy ogólnej.
  6. Każdy uczeń podlega weryfikacji umiejętności po każdym semestrze nauki.
  7. Uczeń powinien uczyć się na poziomie satysfakcjonującym rodziców oraz nauczycieli.
  8. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który czasowo ze względów zdrowotnych (kontuzja, dłuższa choroba) nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na zajęcia dydaktyczne klasy sportowej.

§ 2. Prawa i obowiązki ucznia klasy sportowej

1. Uczeń klasy sportowej ma prawo do:

– uczestniczenia w zajęciach i imprezach sportowych organizowanych w szkole

– reprezentowania szkoły w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy do których został wyznaczony przez trenera lub nauczyciela ;

– reprezentowania szkoły w turniejach towarzyskich

– korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,

– rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sportowych, co jest równoznaczne z przeniesieniem ucznia do klasy ogólnej;

2. Obowiązki ucznia klasy sportowej:

– systematyczne uczestnictwo we wszystkich  zajęciach wychowania fizycznego wynikające z programu klasy sportowej ;

-systematyczne wykazywanie chęci do podnoszenia własnych umiejętności sportowych;

– dbanie o sprawność fizyczną i systematyczne podnoszenie umiejętności sportowych,

– prowadzenia sportowego trybu życia oraz dbałość o swój stan zdrowia,

– posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej,

– posiadanie ubezpieczenia od NNW

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych oraz przejazdów ( treningi, zawody ),

– kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek ten dotyczy  zachowania się w szkole, na zajęciach sportowych, meczach i obozach),

– przestrzeganie przepisów sportowych , zasad fair-play oraz poszanowania przeciwnika,

– informowanie trenerów o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach,

– dbanie o powierzony sprzęt sportowy,

– uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły i przez szkołę

– godne reprezentowanie szkołyna zewnątrz,

– punktualne, rzetelne i sumienne uczestnictwo w treningach,

– posiadanie odpowiedniego , czystego stroju treningowego,

– branie udziału w zawodach, do których został wyznaczony przez trenerów,

– pomoc, w ramach swoich możliwości,  innym uczniom klasy

§ 3. Warunki uczestnictwa w zawodach

– decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje nauczyciel uczący w klasie, bądź inny nauczyciel, który jest oddelegowany do udziału w zawodach sportowych

– zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany,

– zawodnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju szkolnym,

– wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera, nauczyciela. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera, nauczyciela lub dyrektora szkoły;

– zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w zawodach jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera, nauczyciela lub dyrektora szkoły.

§ 4. Nagrody

1. Za godne reprezentowanie szkoły, wzorową pracę i aktywny udział w realizacji zadań sportowo-organizacyjnych możliwe są następujące wyróżnienia i nagrody:

– pochwała ustna,

– pochwała w formie dyplomu lub listu pochwalnego,

– wniosek do Rady Pedagogicznej o podniesienie oceny za zachowanie ucznia,

– nagroda rzeczowa ( sprzęt sportowy ) lub pieniężna ( w formie vouchera )

2. Nagrody przyznawane mogą być na wniosek trenerów lub członków Rady Pedagogicznej Szkoły.

3. Wnioski o nagrody zatwierdza Rada Pedagogiczna Szkoły.

§ 5. Konsekwencje

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia klasy sportowej i złamanie regulaminu przewiduje się następujące konsekwencje:

– upomnienie ustne,

– ostrzeżenie ustne w obecności rodziców lub opiekunów prawnych,

– udzielenie nagany na piśmie

– czasowe zawieszenie w prawach ucznia

– skreślenie z listy uczniów klasy sportowej – przeniesienie do równoległej klasy ogólnej.

2. O ukaranie ucznia klasy sportowejwnioskują trenerzy, nauczyciele lub członkowie Rady Pedagogicznej

3. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do ucznia prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Radę Pedagogiczną

4. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji.

5. Decyzja Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6. Postanowienia końcowe:

1. Informacja o zmianie regulaminu zostanie każdorazowo podana do wiadomości poprzez umieszczenie, w sposób czytelny, na stronie internetowej szkoły oraz w statucie.

3. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez uczniów klasy sportowej oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Pedagogicznej.

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Dyrektora Szkoły.