REKRUTACJA 2024/2025

Pełne wydanie biuletynu dostępne jest na stronie https://www.wroclaw.pl/biuletyn/#pdfBiuletyn

I. Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu teleinformatycznego.

Rodzice korzystają z systemu poprzez stronę  rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, urodzone w:

 • jako 7-latki,
 • jako 6-latki- jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2023/2024 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane (od września 2024 roku) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia.

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Do zadań komisji rekrutacyjne należy:

 • weryfikacja złożonych wniosków,
 • weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do klas po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych dzieci w procesie rekrutacji.

UWAGA
 1. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wniosek o przyjęcie, w terminie
  wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że data i godzina:

– wypełnienia wniosku w systemie teleinformatycznym,

– podpisania wniosku podpisem zaufanym w systemie,

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

II. Terminy 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów ogólnodostępnych i oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej  do szkoły obwodowej

14.02.2024

od godz. 12:00

20.02.2024

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28.02.2024

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

28.02.2024

od godz. 14:00

29.02.2024

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

01.03.2024

od godz. 15:00

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2024

od godz. 12:00

11.03.2024

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18.03.2024

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

18.03.2024

od godz. 14:00

19.03.2024

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

20.03.2024

od godz. 12:00

Powiadomienie szkoły obwodowej  o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

niezwłocznie

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

III. Rekrutacja

A. Zgłoszenie kandydata do klasy I w obwodowej szkole podstawowej

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole.

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybrać szkołę obwodową,
 • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 • podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać zgłoszenie w obwodowej szkole podstawowej,
 • wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,
 • złożyć w obwodowej szkole podstawowej.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe).

B. Wniosek na wolne miejsca do klasy I w szkole podstawowej poza obwodem

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybrać maksymalnie 3 szkoły (w tym obowiązkowo szkołę obwodową na ostatnim miejscu), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej
  do najmniej preferowanych,
 • zaznaczyć odpowiednie kryteria,
 • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 • podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru,
 • wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,
 • złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

C. Wniosek do oddziału integracyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 1. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • wyłącznie do szkoły obwodowej na zasadach opisanych w pkt A,
 • na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych na zasadach opisanych w pkt B i C.2.
 1. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się
  o przyjęcie do oddziałów integracyjnych biorą udział w rekrutacji wg zasad:

a). Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka w tym zaznaczyć posiadanie orzeczenia przez dziecko,
 • wpisać lub zweryfikować dane rodziców/opiekunów prawnych,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 szkoły,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru, a ostatnia będzie szkołą obwodową,
 • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
  (w tym posiadane orzeczenie),
 • podpisać wniosek podpisem zaufanym,

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru,
 • wypełnić, podpisać wniosek,
 • złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru,

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:

 • SP nr 8 ul. Kowalska 105
 • SP nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • SP nr 14 ul. Zachodnia 2
 • SP nr 43 ul. Grochowa 36-38
 • SP nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • SP nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

D. Deklaracja nauki w szkole muzycznej

Nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego i prowadzony jest na podstawie zapisów statutowych szkoły oraz badania predyspozycji do kształcenia muzycznego.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji dostępne są bezpośrednio w szkołach muzycznych:

 • Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1,
 • Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36,
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1,
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36.

IV. Kryteria określone w Uchwale Nr LXIV/1665/23Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia19 stycznia 2023 r. obowiązujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.

Lp.

Kryteria rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej

Wartość punktowa

1

Kandydat zamieszkujący we Wrocławiu

100

2

Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców posiadającego:

 

a) Aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), albo

80

b) Aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu

90

3

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

70

4

Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole lub przedszkolu
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

60

5

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja:

a) do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujący się do tej szkoły,

b) do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym
i rekrutujący się do szkoły w tym zespole

50

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej niż 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) ­ 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór:

                                 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1

                                    ustawy o świadczeniach rodzinnych

liczba punktów = _________________________________________________________________

                                    dochód na osobę w rodzinie dziecka

0-1

Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania kandydata jest u tego z rodziców, u którego kandydat stale przebywa. Jeżeli kandydat nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2023 r. poz.1610).

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

 1. a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
 2. b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2024r.),
 3. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów – oświadczenia, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I, a w przypadku braku dostępu do komputera i Internetu w szkole podstawowej.

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

V. Rezygnacja z miejsca

Złożenie w systemie przez rodziców/prawnych opiekunów, ewentualnej rezygnacji z miejsca
w szkole, do której zakwalifikował się kandydat.

W przypadku braku dostępu do komputera/ Internetu ewentualną rezygnację z miejsca w szkole, do której zakwalifikował się kandydat,  można złożyć bezpośrednio w placówce. Oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.

VI. Procedura odwoławcza

W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkuje przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ust 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły podstawowej złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym kandydat uczęszcza do danej szkoły podstawowej (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w szkole podstawowej, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej została wniesiona skarga
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem
(art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).

VII. Podstawa prawna

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn, zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
 • Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 01.2023r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław
 • Zarządzenia Nr 12304/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów: sportowych, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznych prowadzonych przez miasto Wrocław, na rok szkolny2024/2025