Świetlica szkolna

 1. Godziny pracy świetlicy
 2. Dokumenty przyjęcia do świetlicy – aktualizacja 2022-05-11
 3. Regulamin świetlicy
 4. ABC wychowanka świetlicy
 5. Wychowankowie świetlicy
 6. Zasady korzystania
 7. Odbiór dziecka ze świetlicy
 8. My uczniowie

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Świetlica jest czynna w godzinach  07.00 – 17.00.

Z zastrzeżeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz w innych szczególnych dniach pracy, świetlica pracuje według ustalonych przez Dyrektora dla tych dni godzinach. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców oraz możliwości kadrowych szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
Nauczyciel odpowiada za dzieci w godzinach pracy świetlicy.

telefon: +48 71 798 69 19 wew 201

Dokumenty przyjęcia do świetlicy

Aby dziecko mogło korzystać ze świetlicy, wystarczy wypełnić i dostarczyć do świetlicy formularz:

– Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – pobierz plik edytowalny,

– Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – pobierz pdf.

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. W szkole zorganizowana jest świetlica dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa:
  • Opieki wychowawczej,
  • Pomocy w nauce,
  • Warunków do nauki własnej i rekreacji.
 3. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych
 4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe oraz rozkład zajęć dodatkowych dzieci.

ABC wychowanka świetlicy

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
 5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 8. Staram się cicho pracować i bawić.
 9. Ze strefy klocków korzystam tylko za zgodą nauczyciela (w godzinach od 7.30 do 16.15).
 10. Podczas zabaw w strefie klocków nie buduję broni i nie rzucam klockami.
 11. W czasie pobytu w sali świetlicowej nie żuję gumy, nie biegam, nie gram w piłkę.
 12. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak najlepiej wykonać.
 13. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
 14. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
 15. Dbam o porządek w sali, plecak odkładam w wyznaczone miejsce.
 16. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 17. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy. Biorę odpowiedzialność finansową za wszystkie wyrządzone przeze mnie szkody.
 18. Szanuję cudzą i swoją własność. Za zniszczone przeze mnie rzeczy kolegów/ koleżanek odpowiadam i zobowiązuję się je odkupić.
 19. Odpowiadam za swoje rzeczy przyniesione do świetlicy szkolnej.
 20. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 21. Rzeczy znalezione na terenie świetlicy oddaję wychowawcy.
 22. Dbam o higienę osobistą.
 23. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
 24. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 25. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szafce ubrania wierzchnie.
 26. W czasie pobytu w świetlicy nie bawię się telefonem komórkowym, tabletem, smartwatchem itp.
 27. Gdy korzystam ze świetlicy szkolnej podczas zajęć swojej klasy (religii, basenu itp.) zobowiązuję się do cichych zabaw przy stoliku. Jest to również czas na przygotowanie się do kolejnych zajęć.
 28. Podczas pobytu w świetlicy kluczyk do szafki zostawiam w plecaku.
 29. Wiem, że gra w piłkarzyki, cztery w rzędzie, zabawa klockami są przywilejami dla grzecznych dzieci oraz że nie stosowanie się do zasad panujących w świetlicy szkolnej może prowadzić do pozbawienia mnie tych przywilejów na określony przez nauczyciela czas.

Wychowankowie świetlicy

 1. Do świetlicy szkolnej na podstawie pisemnych zgłoszeń przyjmowani są uczniowie wszystkich klas, których Rodzice zgłoszą taką potrzebę.
 2. Wypełnione karty zgłoszenia w przypadku nowych uczniów zapisanych do ZSP nr 13 należy dostarczyć wychowawcom świetlicy najpóźniej w ciągu tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego.
  W przypadku uczniów kontynuujących naukę w ZSP nr 13 do połowy kwietnia kończącego się roku szkolnego. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut.
 3. Nagrody i kary dla ucznia określa Statut

Zasady korzystania ze świetlicy

 1. W świetlicy cały rok obowiązuje obuwie zamienne.
 2. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
  Za szkody wyrządzone w świetlicy przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice/prawni opiekunowie.
 3. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, tabletów oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych
  z domu.
 4. Na terenie szkoły i świetlicy obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania głosu i obrazu przez uczniów i ich Rodziców/opiekunów.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności
  za wartościowe przedmioty i zabawki przynoszone do szkoły.
 6. W przypadku konieczności opuszczenia świetlicy, uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu nauczycielowi oraz potwierdzenia powrotu.
 7. Na zajęcia dodatkowe uczniowie wychodzą według harmonogramu dostarczonego przez prowadzących i są w tym czasie pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia, który równocześnie przejmuje
  za nich odpowiedzialność.
 8. Wychowawca odpowiada za dziecko w momencie przekroczenia przez nie progu świetlicy, a nie za dziecko pozostawione np. przez Rodzica na parkingu szkolnym.

Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy

Odbiór dziecka ze świetlicy

 1. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie.
 2. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.
 3. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nieumieszczone w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe, pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy. Informacje telefoniczne nie są podstawą do wydania dziecka innej osobie.
 4. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę. Od tej godziny odpowiedzialność za dziecko przejmuje Rodzic lub Opiekun prawny. Informacja telefoniczna do szkoły nie jest podstawą do wypuszczenie samodzielnie dziecka ze świetlicy.
 5. W razie zmiany decyzji odnośnie powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie winni pisemnie poinformować o tym wychowawców świetlicy.
 6. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.
 7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 8. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka. Dziecko należy odebrać do godziny 17.
 9. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie nie uległo zmianie, uczeń ma obniżone zachowanie według systemu oceniania z zachowania.

Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z opieki świetlicowe

My uczniowie klas I-V

 1. Mamy zapewnioną opiekę w świetlicy od godziny 7 do godziny 17.
 2. Bawimy się bezpiecznie i wesoło w specjalnie dla nas wyposażonej sali
 3. Uczestniczymy w różnych zajęciach:
  • plastyczno – technicznych
  • czytelniczych
  • integracyjnych z elementami zabaw socjoterapeutycznych
  • grach i zabawach na świeżym powietrzu
 4. Bierzemy udział w międzyświetlicowych konkursach plastycznych.
 5. Organizujemy bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny.
 6. Organizujemy międzyświetlicowy konkurs „kartka świąteczna