Wolontariat

Drodzy uczniowie!

Prosimy o zgłaszanie się do Szkolnego Klubu Wolontariuszy.
Swoją kandydaturę należy zgłosić do wychowawcy klasy.

Koordynatorem szkolnego wolontariatu jest p. mgr Karolina Jeziorna

Kodeks obowiązujący wolontariusza 

 • Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą
 •  Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
   W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań poinformujemy o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

1.Każdy uczeń może zostać wolontariuszem. 

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie przez cały rok szkolny

3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

6. Wolontariusz może działać poza szkołą, pomagając jakiejś organizacji

7. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu

8. Wolontariusze niepełnoletni mogą podejmować działania poza terenem szkoły:

– pod opieką koordynatora wolontariatu,

– pod opieką osób pełnoletnich upoważnionych przez koordynatora wolontariatu,

– samodzielnie za zgodą rodziców.

9. Wolontariusze podejmują swe działania w czasie pozalekcyjnym.

10. Wolontariat szkolny w miarę możliwości jest wspierany przez wszystkich nauczycieli poprzez:

– promowanie i nagradzanie postaw prospołecznych (np. podczas lekcji wychowawczych, WOS, religii, etyki, itp.),

– dostosowanie wybranych działań lekcyjnych do potrzeb wolontariatu (np. tworzenie dekoracji na zajęciach plastycznych, przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości związanych z wolontariatem, itp.),

– umożliwienie wolontariuszom efektywnego działania (np. przekazywanie informacji),

– włączanie się w działania charytatywne prowadzone na terenie szkoły.

11.  Wolontariusze wyróżniający się uzyskują wpis na świadectwie pozwalający na uzyskanie dodatkowych 3 punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich. Działalność w wolontariacie to minimum 3 lata. Decyzje o wpisach na świadectwach podejmuje koordynator wolontariatu w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Wolontariatu Szkolnego.

12. Koordynator wolontariatu przy wpisach na świadectwach uwzględnia działania wolontariackie podejmowane przez uczniów poza szkolną grupą wolontariatu wyłącznie, jeśli zostały one mu zgłoszone przed ich podjęciem wraz z kontaktem do opiekunów działań w miejscu zaangażowania.

13. Niestosowanie się do regulaminu skutkuje skreśleniem z listy wolontariuszy.

Zgoda na udział w wolontariacie – pobierz plik word – zgoda- dla rodziców wolontariusza

 Upoważnienie – wolontariusz – pobierz