WYDANIE NOWEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ

WYDANIE NOWEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ
uczniom, po zgubieniu legitymacji lub jej zniszczeniu.

Przed zgłoszeniem w sekretariacie potrzeby wyrobienia nowej legitymacji należy uiścić opłatę administracyjną w wysokości 9,00 zł.
Płatności należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:

PKO BP SA nr 44 1020 5226 0000 6202 0419 1722

lub w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8 w kasie na III piętrze.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub skan druku wpłaty drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.zsp13@wroclawskaedukacja.pl.

Wydanie nowego druku legitymacji wymaga podania danych ucznia:

  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. data urodzenia,
  3. klasa,
  4. adres zamieszkania
  5. oraz dostarczenia nowego zdjęcia dziecka.

Uczniowie, którzy wyrabiają legitymację po raz pierwszy przynoszą do sekretariatu tylko zdjęcie opisane jak powyżej.