ZASADY WYDAWANIA RODZICOM INFORMACJI O UCZNIU PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NAUCZYCIELI

 1. Pisemna informacja nauczyciela/specjalisty o uczniu jest dokumentem, wydawanym na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania pdf) ( 44b ust. 10 ustawy o systemie oświaty, § 2 ust. 1 pkt 9 i 10 załączników do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).
 2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13
  Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu – budynek Szkoły Podstawowej Nr 67.
 3. Informacja udzielana rodzicom/opiekunom nie wykracza poza sprawy związane
  z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem i dotyczyć postępów lub trudności w nauce, a także zachowaniu.
 4. Informacja wychodząca jest opatrzona pieczęcią szkoły i podpisem osoby sporządzającej opinię oraz osoby odpowiedzialnej za prawidłowość sporządzania dokumentacji
  (art. 44b ust. 7 i 10 ustawy o systemie oświaty, art. 6 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 5. Informacja o uczniu jest sporządzana w dwóch egzemplarzach w terminie nie dłuższym
  niż 14 dni od daty wpływu wniosku.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie, odbierając w sekretariacie przygotowaną informację
  o dziecku, potwierdzają odbiór podpisem na kopii – drugim egzemplarzu pozostawianym w szkole.
 7. Powyższe zasady przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017r.

Szanowni Państwo, 

w celu uzyskania informacji o Państwa dziecku ( np. celem przedstawienia  w poradni psychologiczno – pedagogicznej), należy wypełnić poniższy wniosek i złożyć w sekretariacie szkoły.

Pobierz wniosek – plik pdf