Zwolnienia z w-f

Zwolnienia z w-fu

Dziewczęta na w-fie

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w Szkole Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 we Wrocławiu

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)

§ 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.

2. Statut  Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 we Wrocławiu we Wrocławiu  

Procedura postępowania. 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanego usprawiedliwienia. Rodzice mogą zwolnić pisemnie ucznia na maksymalnie 1 tydzień, przy czym łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni
w semestrze.

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego
tj. do 31 sierpnia.

5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nieobejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,
w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie* do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

9. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

10. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

11. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

12. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za  pośrednictwem dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

13. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

14. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

16. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

17. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

18. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

19. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

20. Procedura obowiązuje od 1 listopada 2014 roku. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań, uczniowie na najbliższych lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 13 we Wrocławiu nr 10/2014  z dnia 30 października 2014r.

*wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury

**wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury

*** wzór decyzji zwalniającej ucznia z zajęć WF-u stanowi załącznik nr 3

**** wzór odmowy zwolnienia z zajęć WF –u stanowi załącznik nr 4

wniosek-o-zwolnienie-wf – do pobrania

 

Wrocław, …………………………..

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 67

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 we Wrocławiu

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJEĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Proszę o zwolnienie mojego syna / córki ………………………………………………………………….

ur. ………………………………. , ucznia / uczennicy klasy ………………………. , z zajęć wychowania fizycznego w okresie:

– od dnia …………………………. do dnia …………………………….

– na okres I lub II semestru roku szkolnego 20…….. / 20……..

na okres roku szkolnego 20…… / 20……

z powodu…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

 

 

 

……………………………………………

(podpis rodzica (opiekuna)

 

Załącznik nr 2 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf

………………………………………………………

      Imię i nazwisko opiekuna / rodzica                                                     

………………………………………………………

……………………………………………………….

                    Adres/telefon

Wrocław, …………………………..

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 67

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 we Wrocławiu

W związku ze zwolnieniem syna/ córki* ………….……………………….…………………. ucz. kl. ……..

w okresie od ………………..…………….…..… do ……….………………..…………. z zajęć wychowania fizycznego zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/ córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji: …………….…………………………………………………………………………………….…………….…………………

                            (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem szkoły.

……………………………………………

     (czytelny podpis rodzica)

 

Decyzja dyrektora szkoły:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

Uwaga: W czasie, gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

 

………….…………………………..

(data, podpis dyrektora)

 

…………………….………………………

(podpis rodzica)

 

…………………………………….……..

(data, podpis nauczyciela wf )

 

…………………………………….……..

(data, podpis wychowawcy)

Załącznik nr 3 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf

 

P. imię i nazwisko Rodzica

Adres zamieszkania

                                                                                                                                             Wrocław, data……………

DECYZJA NR …../20…..

Na podstawie §7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U.
z dnia 06 kwietnia 2001r.); na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

postanawiam

Zwolnić  /imię i nazwisko/.. , ucznia   kl. ……. Szkoły Podstawowej Nr 67 we Wrocławiu
z zajęć wychowania fizycznego od  ………. r. do ……………. .

Uzasadnienie

Decyzja została podjęta na podstawie opinii lekarza stwierdzającego niemożliwość uczestnictwa ucznia   ……/imię i nazwisko/………….  na zajęciach wychowania fizycznego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

Otrzymują

1. Adresat

2. Nauczyciel w-f

3.a/a

 

 

Załącznik nr 4 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf

Wrocław, dnia ………………………………..

 

Szanowna Pani/Pan

…………………………………………………………

 

dotyczy:  zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczennicy/ucznia …………………………………………….  klasy ……………………

 

Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego zostało dostarczone do sekretariatu szkoły dopiero w dniu ………………………., a obejmuje okres od ……………………………… do ……………..………
W związku z dostarczeniem zwolnienia po upływie terminu zwolnienia nie istnieje możliwość zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

 

 

 

 

Do widomości:

  1. Rodzice dziecka
  2. Nauczyciel wychowania fizycznego